Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska, dwukrotne koszenie – 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.81 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.21.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  18.05.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.05.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1. Utrzymanie rzeki Zielawa w km 31+400-62+720,

Część 2. Utrzymanie rzeki Włodawka w km 0+000-4+600, 4+700-6+780, 21+570-22+530, 25+050-31+500,

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych,  wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówienia o mniejszej wartości) ,co najmniej o wartości brutto :

Części 1 – 150 000,00 zł,

Części 2 –  80 000,00 zł,

 

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla poszczególnych części:

Część 1 –   5000,00 zł,

Część 2 –   2500,00 zł,

Osobami  uprawnionymi  do kontaktu z Wykonawcami są:

w zakresie  procedury zamówień publicznych – Zbigniew Ziółkowski, tel. 81 5310318

 Część 1: Paweł Krzyżanowski – Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, Biała Podlaska, tel. 83 342 70 64;

 Część 2: Kinga Pińkowska – Nadzór Wodny we Włodawie, ul. Przechodnia 22, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 14 01;

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry