Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym zapory przeciwrumowiskowej w km 0+814 na potoku Hołcyna w m. Brenna, gm. Brenna, w formule "zaprojektuj i wybuduj”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.27.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  15.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.05.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie dokumentacji projektowej precyzującej konieczne do wykonania prace remontowe wraz z ewentualnym uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych umożliwiających legalne wykonanie prac
 • roboty przygotowawcze: wycinka roślinności pasem na długości planowanych robót, oraz oczyszczenie strumieniowo ścierne konstrukcji zapory z porostów, mchów i roślinności
 • wykonanie grodzy technicznej w celu przekierowania wód, oraz jej ewentualne przekładanie w miarę postępu robót,
 • likwidację zamknięć szandorowych okienek,
 • rozbiórkę zniszczonych elementów konstrukcji,
 • wymianę zniszczonych elementów ciosów kamiennych (spękanych, z ubytkami),
 • uzupełnienie spoinowania,
 • wykonanie impregnacji hydrofobowej na całej powierzchni zapory,
 • remont gurtu – betonowanie,
 • usunięcie materiału zalegającego w czaszy w zasięgu robót, celem wykonania prac remontowych,
 • reprofilację zaprawą wyrównawczą konstrukcji skrzydeł zapory,
 • wymianę barierek na skrzydłach zapory,
 • przeprowadzenie kontroli odpowiadającej wymogom kontroli pięcioletniej obiektu budowlanego wraz ze sporządzeniem protokołu,
 • wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o źródle finansowania
 • odłów ryb
 • zapewnienie nadzoru przyrodniczego na cały okres realizacji umowy, w ramach którego należy opracować i przedłożyć raport z warunków przed przystąpieniem do robót oraz po ich wykonaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 12 – Ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania - Zapora przeciwrumowiskowa w km 0+814 na potoku Hołcyna, m. Brenna, gm. Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie

Załącznik nr 13 – Decyzja WINB nr 34/23 znak WINB-WI.7741.76.2022.JB1 z dn. 16.03.2023 r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry