Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16184,Uslugi-zwiazane-z-utrzymaniem-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-Zarzadu-Zlewn.html
2024-02-21, 21:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.81 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.24.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.05.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na działaniu obejmuje głównie :

 • Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych bez wygrabienia;
 • Wykoszenie porostów ręcznie z korony i skarp wałów przeciwpowodziowych w miejscach niedostępnych dla sprzętu  mechanicznego;
 • Ręczne ścinanie (z karczowaniem i bez karczowania) średniej gęstości krzaków i podszycia;
 • Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów;
 • Prace porządkowe i towarzyszące wzdłuż wału po wykonaniu prac utrzymaniowych.
   1. Zamówienie składa się z następujących części :
 • Część 1.  Utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug odcinek Krzemień-Wieska-    Białobrzegi  w km 0+000 - 15+410 - NW Łosice.
 • Część 2.  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug km 66+846 - 90+546 - NW Ostrów
                   Mazowiecka.
 • Część 3.   Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug km 15+410 - 37+814 - NW                 Wysokie  Mazowieckie.

 

 

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, jak niżej:

Część 1 zamówienia:

3 500,00 zł

trzy tysiące pięćset złotych 00/100

Część 2 zamówienia:

6 900,00 zł

sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100

Część 3 zamówienia:

5 800,00 zł

pięć tysięcy osiemset złotych 00/100

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia są:

 • Część 1: Krystyna Kucewicz  – Nadzór Wodny w Łosicach, tel. 83 357 37 24
 • Część 2: Radosław Sitek – Nadzór Wodny w Ostrowi Mazowieckiej, tel. 532 032 312
 • Część 3: Jarosław Święcki – Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 532 032 990

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.