Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Zamość

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.22.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  24.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  22.05.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.05.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Zamość.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją   zamówienia przedstawiony został w Przedmiarze robót (załącznik nr 8) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

7.2.1 Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum: 75 000,00 zł wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówienia o mniejszej wartości)

        

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

8.1     Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 500 zł brutto.

8.2       Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1    pieniądzu;

8.2.2    gwarancjach bankowych;

8.2.3    gwarancjach ubezpieczeniowych;

8.2.4    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych

w pkt 8.2.2 - 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału,

tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na    

      rachunek  bankowy Zamawiającego w :

                                                       Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

                                                   Nr rachunku: 32 1130 1017 0020 1510 6790 0011

      Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium  w sprawie  LU.ROZ.2710.22.2023.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.            

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry