Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego – Zbiornik Wodny Besko.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.23.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  10.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.05.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego – Zbiornik Wodny Besko” w podziale na części:

Część 1: „Remont budynku agregatu prądotwórczego – Zbiornik Wodny Besko”;

 

Część 2: „Remont pomieszczeń sterowni – Zbiornik Wodny Besko”.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1 i 2, na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: robotach remontowych budynków administracyjno-biurowych lub budynków warsztatowo-garażowych,

b)  Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c)  W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia,

d)  Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Remont budynku agregatu prądotwórczego – Zbiornik Wodny Besko.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Remont pomieszczeń sterowni – Zbiornik Wodny Besko.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry