Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami na zasyp wyrwy prawego brzegu Zbiornika Rzeszów w km 66+950 - 67+200

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.22.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  12.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.05.2023 11:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami na zasyp wyrwy prawego brzegu Zbiornika Rzeszów  w km 66+950 - 67+200w m. Rzeszów gm. miasto Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren przedmiotowej realizacji prac znajduje się w obszarze Natura 2000.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

  A) Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2  zamówień polegających na: wykonaniu dokumentacji projektowych dotyczących remontu lub budowy lub przebudowy lub rozbudowy budowli hydrotechnicznej , wraz z podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

  Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie:

  Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.

  B) Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 

  - min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 do Formularza oferty.

  W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców, warunek określony w punkcie 7.3 SWZ powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o  udzielenie  zamówienia (konsorcjum),  Zamawiający  nie  dopuszcza  by  Wykonawca  wykazywał  doświadczenie  grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień  w  zakresie  faktycznie  i  konkretnie  zrealizowanego  zakresu  czynności  oraz przedstawienia  stosownych  dowodów  np.  umowy  konsorcjum,  z  której  wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi zał. nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MGBI Barbara Iskra

Strumiany 190
32-002 Strumiany

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry