Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.81 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.25.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  05.05.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.05.2023 11:10

Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu umowy na wycinkę drzew odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń udzielanych Wykonawcy w zależności od potrzeb określających min. szczegółowy zakres robót utrzymaniowych (rozmiar, lokalizację).

Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zleceń ustalone będzie każdorazowo w kosztorysie powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

 

Zamawiający będzie dokonywał zleceń w oparciu o posiadane zezwolenia na usunięcie drzew.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do  realizacji zamówienia:

 • piła motorowa łańcuchowa o mocy min. 3,1 kW (4,2 KM) – min. 1 szt.
 • ciągnik kołowy o mocy min. 37 kW (50KM) – min 1 szt.
 • przyczepa skrzyniowa o ładowności 3-5 ton – min. 1 szt.
 • przyczepa dłużycowa do ciągnika o ładowności do 4,5 tony – min. 1 szt.
 • podnośnik samochodowy hydrauliczny o wysięgu od 12 m do 27 m (tzw. zwyżka) – min. 1 szt.
 • rębarko – rozdrabniarka do gałęzi o śr. do 22,5 cm – min. 1 szt.

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew o wartości brutto minimum: 15 000,00 zł, wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

 

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy.

 

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,

przedmiotu zamówienia jest Wiesław Steć: tel. (84) 677 59 70.

 

Zamawiający informuje iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 142 911,66 brutto.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry