Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Zabezpieczenie wyrwy w skarpie Kanału Junikowskiego”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567799
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.28.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  15.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.05.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budowli hydrotechnicznej na cieku administrowanym przez Zarząd Zlewni w Poznaniu w celu utrzymania i zachowania jej sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zabezpieczenie wyrwy w skarpie Kanału Junikowskiego zaprojektowano na długości L = 13,0 m (hm cieku 0+67 ÷ 0+80) koszami siatkowo- kamiennymi o grub. 0,50 m oraz materacami siatkowo – kamiennymi o grub. 0,23 m.

Podstawowe parametry umocnienia:

 • Długość umocnienia wyrwy – L = 13,0 m,

 • Szerokość dna kanału na odcinku umocnień – b + 2,50 m,

 • rodzaj umocnień – kosze (gabiony) i materace siatkowo – kamienne,

 • rzędne półek umocnień gabionowych – 53,30 ÷ 54,80 m n.p.m. (skok co 0,50 m)

 • rzędna dna kanału – 52,80 ÷ 52,30 m n.p.m.

 • proj. spadek dna kanału – i = 3,92 ‰

 • kubatura zabudowy gabionami - ~ 107,0 m3

 • powierzchnia materacy grub. 0,23 m – 58,50 m2 

Odtworzenie umocnienia na wlocie istniejącej budowli w km 0+080 Kanału Junikowskiego zaprojektowano na długości L = 6,0 m, materacami siatkowo – kamiennymi o grub. 0,23 m.

Podstawowe parametry umocnienia:

 • długość umocnienia wyrwy – L = 6,0 m,

 • szerokość dna kanału na odcinku umocnień – b = 2,0 ÷ 3,0 m,

 • nachylenie skarp – 1: 1,5

 • rodzaj umocnień – materace siatkowo – kamienne,

 • rzędna dna kanału – 53,40 ÷ 53,30 m n.p.m.

 • powierzchnia materacy grub. 0,23 m – ok. 37,50 m2 

Celem wykonania robót naprawczych jest zabezpieczenie istniejącej wyrwy w skarpie Kanału Junikowskiego poniżej istniejącej budowli w km 0+080 przed dalszym usuwaniem się skarp
i rozmywaniem dna cieku, co może doprowadzić do ograniczenia przekroju czynnego koryta cieku i w konsekwencji, niekontrolowanego podpiętrzenia wód. W ramach prac przewiduje się również wykonanie odtworzenia umocnień kamiennych powyżej budowli, w celu ograniczenia erozji brzegowej i dennej cieku na wlocie budowli.  

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem jego lokalizacji określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

 • Przedmiar robót,

 • Mapa poglądowa

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub naprawie o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (naprawa i/lub remont budowli hydrotechnicznych) o wartości brutto nie mniejszej niż 90 000,00 zł, 

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość usług podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy);

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej lub melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

   1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
   2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
   4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału na części:

Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi kosztami wykonania. postępowanie dotyczy zabudowy wyrwy w skarpie jednego cieku i nie ma możliwość podziału zadania na części.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

  3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  4. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi346 141,96  zł brutto.

  1. Informacje dotyczące wymogu zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Do czynności tych należą:

 

- roboty przygotowawcze:

 • Wykoszenie traw i porostów ze skarp Kanału Junikowskiego (Potoku Junikowskiego) oraz terenu przyległego na odcinku prowadzenia prac,

 • Oczyszczanie terenu robót ze śmieci (butelki typu pet, butelki szklane, gałęzie unoszone przez wodę, trawa, chwasty, itp.) wraz z utylizacją,

 • Wykonanie tymczasowej drogi technologicznej poprzez zabezpieczenie istniejącej ścieżki spacerowo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”, geowłókniną                    i płytami (np. OSB),

 • Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem projektowanych umocnieniowych i obsługa geodezyjna w czasie prowadzenia robót,

 • Roboty rozbiórkowe obejmujące rozbiórkę niewielkich podpór kładki w przyczółkach istniejących budowli w km (0+180) oraz rozbiórkę  uszkodzonych elementów budowli leżących w dolnym stanowisku budowli (na odcinku projektowanego zabezpieczenia wyrwy) wraz z utylizacją gruzu,

 • Przepuszczenie wód budowlanych na czas prowadzenia robót poprzez wykonanie                        w korycie cieku tymczasowych grodz w formie worków z piaskiem, doszczelnionych folią PCV, tymczasowych rurociągów oraz pompowania wody z wykopu,

 

- wykonanie zabezpieczenia wyrwy poniżej budowli w km 0+180:

 • Ułożenie koszy siatkowo – kamiennych (gabionów) na geowłókninie filtracyjnej                                  i podkładzie tłuczniowo – żwirowym i podparciem polisadą z kołków drewnianych toczonych o średnicy ∅ 14 cm i h =2,50 ÷1,0 m,

 • Ułożenie materacy siatkowo – kamiennych grub. 23 cm na geowłókninie filtracyjnej (powyżej gabionów), wykonanie narzutu kamiennego luzem w dnie cieku o frakcji                            ∅ 130÷200 mm (pomiędzy palisadami podpierającymi gabiony),

 • Przykrycie gabionów oraz materacy warstwą humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw,

 

- odtworzenie umocnienia kamiennego powyżej budowli w km 0+080:

 • Ułożenie w dnie i na skarpach materacy siatkowo- kamiennych grub. 23 cm                                       na geowłókninie filtracyjnej,

 • Pokrycie materacy warstwą humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw,

 

- roboty wykończeniowe:

 • Plantowanie skarp cieku oraz terenu wzdłuż cieku (na odcinku prowadzenia robót),

 • Humusowanie grub. 10 cm  wraz z obsianiem mieszanką traw skarp cieku oraz terenu wzdłuż cieku (na odcinku prowadzenia robót).

   1. Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.

   2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w czynnościach powyżej.

   3. Wykonawca do Umowy załączy wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby te zatrudnione są na podstawie stosunku pracy.

   4. Niezależnie od wymogu przedstawienia wykazu zatrudnionych osób, Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny z wymaganiami Zamawiającego i w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

   5. Pozostałe zapisy oraz uregulowania umowne zostały określone w treści wzoru umowy stanowiący załącznik do SWZ.

   6. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

   7. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby powyższy wymóg był spełniony.

   8. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wykaże osoby spełniające wymóg opisany w punkcie 4.7 SWZ w załączniku - Wykazie osób. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Wykaz osób dotyczący pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry