Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budowli piętrzących na terenie NW Gostyń i NW Oborniki

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.43 655 41 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.26.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  30.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.05.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – NW Oborniki:

Zadanie 1 – zastawka na Kanale Marunowski,

Zadanie 2 – zastawka na Strudze Sokołowskiej,

Zadanie 3 – zastawka Kanale Parkowskim.

Część 2 – NW Gostyń:

Zadanie 1 – remont 2 jazów na Kościańskim Kanale Obry.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Przedmiary robót,
 • Mapy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 robota budowlana polegająca na budowie / przebudowie / remoncie lub naprawie budowli hydrotechnicznych o wartości brutto dla:

części nr 1 – nie mniejszej niż 15 000,00 (w ramach jednej umowy),

części nr 2 – nie mniejszej niż 90 000,00 zł (w ramach jednej umowy).

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na obie części dotyczące remontu budowli hydrotechnicznych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem we wskazanym zakresie o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano większą wartość tj. dla części 2 – 90 000,00 zł.

 1. 2. aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załaczniku do SWZ - wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry