Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2023 roku – ZZ Kalisz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.30.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2023 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji cieków w celu utrzymania i zachowania ich drożności, sprawnego i swobodnego przepływu wód – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą, będących pod nadzorem Zarządu Zlewni w Kaliszu.

Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

 • Część 1 – Obiekt Kanał Wieczyński - NW Jarocin
 • Część 2 – Obiekt Lubianka - NW Jarocin
 • Część 3 – Obiekt Swędrnia - NW Kalisz
 • Część 4 – Obiekt Struga Kraszewicka - NW Kalisz
 • Część 5 – Obiekt Jamica - NW Kępno
 • Część 6 – Obiekt Wyderka - NW Kępno
 • Część 7 – Obiekt Ołobok -  NW Ostrów Wlkp.
 • Część 8 – Obiekt Trzemna - NW Pleszew
 • Część 9 – Obiekt Kanał Dębicze - NW Wieruszów
 • Część 10 – Obiekt Bartosz - NW Jarocin
 • Część 11 – Obiekt Pomianka - NW Kępno

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części z podaniem ich lokalizacji, określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia,
 • Mapki,
 • Formularze cenowe,
 • Wzór umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych dla:

 • części nr 1 – o długości min. 9,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 2 – o długości min. 10,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 3 – o długości min. 9,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 4 – o długości min 10,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 5 – o długości min. 10,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 6 – o długości min. 9,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 7 – o długości min. 15,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 8 – o długości min. 15,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 9 – o długości min. 5,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 10 – o długości min. 10,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 11 – o długości min. 10,0 km w ramach jednej umowy.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek. Przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 3 i 4 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 10,0 km w ramach jednej umowy.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:

 • Część nr 1:       3 000,00 zł
 • Część nr 2:       6 000,00 zł
 • Część nr 3:       5 000,00 zł
 • Część nr 4:       5 000,00 zł
 • Część nr 5:       6 000,00 zł
 • Część nr 6:       5 000,00 zł
 • Część nr 7:       7 000,00 zł
 • Część nr 8:       7 000,00 zł
 • Część nr 9:       2 000,00 zł
 • Część nr 10:     5 000,00 zł
 • Część nr 11:     5 000,00 zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 8 SWZ.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.05.2023 09:44:53
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił sprostowanie ogłoszenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części 9.
 • 14.06.2023 13:04:39
 • Mariola Jeziorska

 • Zamawiajacy zamieścił informacje z otwarcia ofert
 • 25.07.2023 11:42:36
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • 27.07.2023 12:17:52
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 6.
 • 21.02.2024 08:28:11
 • Krzysztof Olbinski

 • Zakończenie postępowania na Platformie Zakupowej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekomel Małgorzata Warkocz

Doruchów 37
63-505 Doruchów

WODOKAN ROBOTY ZIEMNE I ODWADNIANIE TERENU USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM MARIAN POŁCZYŃSKI

NABYSZYCE 50
63-430 ODOLANÓW

zaklad wielobranżowy ROMEL

Zachodnia 48
62-800 Kalisz

RADKON Radosław Zajdlic

Bicz 4
62-571 Bicz

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

Zodiakowa 15
61-244 Poznań

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kobylinie

ul. Kolejowa 16
63-740 Kobylin

LEMA Spólka Jawna Mariusz Lehmann, Marek Maciołek

Grochowska 49
60-332 Poznań

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry