Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie urządzeń piętrzących na ciekach podległych pod Zarząd Zlewni we Włocławku w podziale na części”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.anna.muszalska@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.30.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.04.2023 20:00
 • Termin składania ofert
  12.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.05.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymanie urządzeń piętrzących na ciekach podległych pod Zarząd Zlewni we Włocławku w podziale na części. W szczególności obejmują one:

- Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem – polega na wykonaniu koszenia kosami ręcznymi, bądź wykaszarkami spalinowymi oraz na wygrabieniu wykoszonych porostów za pomocą grabi lub wideł.

- Wydobycie kożucha roślin pływających – polega na usunięciu z lustra wody roślinności pływającej powodującej zatory blokujące przepływ – narzędzia grabie, karpy.

- Oczyszczenie budowli z roślinności porastającej, osiadającego namułu na betonowych umocnieniach skarp i dna jazu i z przetamowań gromadzących się na przęsłach budowli za pomocą szpadli i łopat.

- Czyszczenie elementów metalowych na jazach przez szczotkowanie ręczne za pomocą narzędzi ręcznych takich jak druciana szczotka, papier ścierny lub szlifierka.

- Zabezpieczenie wyczyszczonych elementów na jazach farbą do gruntowania minią, podkładową rdzochłonną na koniec farbą olejną nawierzchniową odporną na działania wody .Farby nakładać pędzlem.

- Wykonanie brakujących szandorów z bali iglastych, obrzynanych i wymiarowych,

- Naprawa elementów konstrukcji betonowych i żelbetonowych – elementy betonowe o gr powyżej 20 cm – zatarcie na gładko nierówności, ręczne zaszpachlowanie ubytków.

- Oczyszczenie budowli z roślinności porastającej, osiadającego namułu na betonowych umocnieniach skarp i dnie budowli i z przetamowań gromadzących się na przęsłach budowli za pomocą szpadli i łopat.

- Czyszczenie elementów metalowych – prowadnic na budowlach  przez szczotkowanie ręczne. Za pomocą narzędzi ręcznych takich jak druciana szczotka, papier ścierny lub szlifierka.

- Zabezpieczenie wyczyszczonych elementów na urządzeniach farbą do gruntowania minią, podkładową rdzochłonną na koniec farbą olejną nawierzchniową odporną na działania wody .Farby nakładać pędzlem.

- Wykonanie brakujących szandorów dla wszystkich budowli,  z bali iglastych, obrzynanych i wymiarowych, grubość szandorów po ostruganiu ok. 59 mm – dopasować do istniejących prowadnic. Do założenia szandorów należy użyć: łom budowlany, młot budowlany, siekiera i pilarki spalinowa., po sprawdzeniu dopasowania szandorów należy je zdemontować i przetransportować do NW Wyszogród, ul. Wiślana 8, 09-450 Wyszogród. Elementy powinny być oznakowane dla każdej budowli.

-  Demontaż, prostowanie i powtórny montaż drabinki przesuwającej zasuwę                                                              

- Przegląd przekładni mechanizmu podnoszenia zasuw jazów i wymiana oleju                                                              

-Wymiana kalamitek,  smarowanie elementów ruchomych jazów, uzupełnienie brakujących śrub,

- Wykonanie czterech sztuk  korb do obracania mechanizmu podnoszenia i opuszczania zasuw jazu                                                                                                                                                                                                

- Zakup i montaż łat wodowskazowych                                                                                                                 

- Demontaż, naprawa i powtórny montaż  przekładni  mechanizmu otwierania i zamykania zasuwy przy wysokości podnoszenia(opuszczania) do 5.0 m

- Przeróbka barierki w celu umożliwienia obrotu korby   ( wycięcie starych rur, wspawanie nowych odpowiednio uformowanych rur )                                                                                                                                 

- Demontaż uszkodzonej zasuwy, wykonanie nowej zasuwy stalowej ( wymiary 2,0 m/1,5m) i jej montaż          

W ramach części 4 tj. Utrzymanie budowli piętrzących na ciekach Kanał Dobrzykowski i Gąbinianka, NW Płock, Wykonawca udzieli na okres 24 miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne na wykonane w ramach umowy prace w zakresie dotyczącym zamontowanej przekładni mechanizmów otwierania i zamykania zasuw, wykonanej i zamontowanej zasuwy stalowej oraz elementów barierki. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże dokument gwarancyjny – Gwarancja jakości ,obejmujący zakres , o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W ramach udzielonej gwarancji  Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony za zgodą stron.

Zakres oraz skala prac zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części i szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 1 usługi (kontraktu), polegającej na utrzymaniu urządzeń wodnych na ciekach (naturalnych lub kanałach wodnych lub rowach wodnych) . Zamawiający wymaga aby w/w usługa obejmowała w swoim zakresie co najmniej 1 rodzaj prac z wymienionych poniżej, bez względu na ich procentowy udział w całym kontrakcie(usłudze) tj.:

- naprawa lub/i remont jazów lub/i

- naprawa lub/i remont przepustów lub/i

- naprawa lub/i remont śluzy lub/i

- naprawa lub/i remont zastawki lub/i

- odmulanie przepustów lub/i

- naprawa elementów konstrukcji betonowych lub/i żelbetonowych budowli hydrotechnicznych lub/i

- czyszczenie budowli hydrotechnicznych z roślinności lub/i

- wykonanie brakujących szandorów.

2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi (kontraktu) opisanej w pkt 7.2.1 tj. w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2 Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności,
o których mowa w pkt 4.9 SWZ zatrudnionych na umowę o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3  Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu Kalkulację prac, dostosowaną do złożonej oferty. Kalkulację prac należy sporządzić według załączonego do SWZ przedmiaru (pomocniczego kosztorysu ofertowego) wchodzącego w skład załącznika nr 1 do SWZ. Kalkulacja ta jest niezbędna zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

4. Dotyczy części nr 4: Wykonawca udzieli na okres 24 miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne na wykonane w ramach umowy prace w zakresie dotyczącym zamontowanej przekładni mechanizmów otwierania i zamykania zasuw, wykonanej i zamontowanej zasuwy stalowej oraz elementów barierki. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże dokument gwarancyjny – Gwarancja jakości ,obejmujący zakres , o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W ramach udzielonej gwarancji  Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony za zgodą stron.

Informacje dodatkowe

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 3. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.30.2023/ZZWŁ prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 9. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.05.2023 10:11:28
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 228.353,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 20/100) w tym:
  1) Część 1: Zwiększenie retencji korytowej poprzez konserwację urządzeń wodnych na rzece Sierpienica Zachodnia, NW Sierpc - 45.000,00 zł
  2) Część 2: Zwiększenie retencji korytowej poprzez konserwację urządzeń wodnych na rzece Skrwa Prawa, NW Sierpc – 91.000,00 zł
  3) Część 3: Przywrócenie sprawności technicznej budowli piętrzących na rzekach Wilczek i Jeziorka, NW Wyszogród – 12.353,20 zł
  4) Część 4: Utrzymanie budowli piętrzących na ciekach Kanał Dobrzykowski i Gąbinianka, NW Płock – 80.000,00 zł
 • 12.05.2023 13:35:31
 • Anna Muszalska

 • ZAMIESZCZONO W FORMIE ZAŁĄCZNIKA INFORMACJĘ O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
 • 21.06.2023 14:04:48
 • Anna Muszalska

 • Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry