Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu - RZGW Szczecin

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 44 11 222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.8.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu na okres 12 miesięcy, która będzie realizowana na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623), aktualnie obowiązującej taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ;
2) wykaz Punktów Poboru Energii Elektrycznej (PPE) stanowiący Załącznik
Nr 9 do SWZ, do których będzie odbywać się kompleksowa dostawa energii
elektrycznej.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z pkt. 7.2.1 SWZ

Informacje dodatkowe

1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

2. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 09310000-5 - Elektryczność
 • 65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.05.2023 09:05:52
 • Joanna Kaczmarek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 02.06.2023 09:12:37
 • Joanna Kaczmarek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja dokumentów zamówienia
 • 07.06.2023 10:09:30
 • Joanna Kaczmarek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 14.06.2023 09:30:04
 • Joanna Kaczmarek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 19.06.2023 08:11:18
 • Krystian Tylus

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry