Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Konserwacja urządzeń odwadniających i terenów zielonych Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku z podziałem na 8 części”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.29.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  10.05.2023 18:00
 • Termin składania ofert
  07.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń odwadniających i terenów zielonych Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku  mająca na celu przywrócenie drożności i przepustowości kompleksów. W zakres prac wchodzą m.in.:

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp

- Oczyszczanie z nieczystości przepustów

- Hakowanie,

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp,

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków

- Wykonanie płotków faszynowych

- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp,

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi,

- Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninam,

- Rozplantowanie urobku,

- Usuwanie warstwy ziemi z dna cieku,

- Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- Formowanie i zagęszczanie nasypów,

- Oczyszczanie koparko-odmularkami cieków

- Wywóz skoszonych porostów samochodami skrzyniowymi

- Nadzór przyrodniczy poprzedzający prace utrzymaniowe.

Zakres oraz skala prac konserwacyjnych dla poszczególnych części nie są takie same i zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja mapowa, przedmiary, pomocnicze kalkulacje prac, opisy) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Nie wszystkie asortymenty, wymienione powyżej, wchodzą w zakres każdej części zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1: Kompleks I Łęg-Modzerowo-Wistka

Część 2: Kompleks II Dąb Polski – Skoki

Część 3: Kompleks III Kanał A + kanał zrzutowy pompowni Modzerowo

Część 4: Kompleks IV Stary Duninów – Wola Brwileńska

Część 5: Kompleks V Radziwie – Tokary

Część 6: Kompleks VI Brwilno – Popłacin

Część 7: Kompleks VII Dolina Ośnicka

Część 8: Konserwacja terenów zielonych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgdodnie z treścią SWZ.

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności, o których mowa w pkt 4.10 niniejszej specyfikacji, zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3.  Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu Kalkulację prac, dostosowaną do złożonej oferty. Kalkulację prac należy sporządzić według załączonego do SWZ pomocniczego formularza wyceny, wchodzącego w skład załącznika nr 2 do SWZ. Kalkulacja ta jest niezbędna zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.29.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.05.2023 13:55:05
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 13.09.2023 08:32:59
 • Anna Muszalska

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry