Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie koryta rzeki Pilicy (odnoga lewa) NW Koniecpol

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.511964951
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.35.2023/ZZPT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.05.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  09.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z udrożnieniem koryta rzeki Pilicy (odnoga lewa) na terenie Nadzoru Wodnego w Koniecpolu m. Kuźnica Grodziska, gm. Koniecpol, m. Grodzisko, Pierzaki, gm. Żytno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) SWZ, załącznik nr 2.1 (formularz wyceny ofertowej) wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie doświadczenia) wykonawca wypełnia formularz JEDZ – Część IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcja C: Zdolność techniczna i zawodowa.

Warunki realizacji umowy

 

 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IV. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 V. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Załącznik 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, "JEDZ" oraz Załącznik nr 4 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i art. 109 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem b) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.08.2023 08:01:02
 • Kamil Michalski

 • Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

CZĘSTOCHOWSKI ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH

Wręczycka 11 a /202
42-200 Częstochowa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry