Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 7725
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.31.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  19.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.06.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych operatów wodnoprawnych dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie RZGW w Poznaniu – ZZ Sieradz, ZZ Gorzów Wlkp., ZZ Kalisz 
 2.  
 3. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Część nr 1 – Operat wodnoprawny na piętrzenie i retencjonowanie wód w korycie rzeki Ner- jaz Zimne – NW Poddębice ZZ Sieradz

 

Część nr 2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Białej Okszy dla potrzeb zbiornika wodnego Ostrowy – NW

Kłobuck ZZ Sieradz

 

Część nr 3 – Operat wodnoprawny – zapora ziemna z urządzeniem upustowym na rzece Witniczanka –  NW Gorzów Wlkp.  ZZ Gorzów Wlkp.

 

Część nr 4 – Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą stopnia wodnego Miedzichowo w km 6+000  - Zbiornik Miedzichowo – NW Międzyrzecz ZZ Gorzów Wlkp.

 

Część nr 5  –  Wykonanie operatów wodnoprawnych dla budowli piętrzącychNW Jarocin ZZ Kalisz:

- zastawka 5-4, ciek Brodek, km 3+100

- zastawka 16-3, ciek Rudnik, km 0+800

- zastawka 25-4, ciek Lubieszka, km 26+400

- jaz 15-6, rzeka Lutynia, km 63+100

- jaz 15-7, rzeka Lutynia, km 64+800

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

 

część 1co najmniej 1 opracowanie polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego z instrukcją gospodarowania wodą z uzyskaniem decyzji ostatecznej w zakresie przedmiotu zamówienia

 

część  2co najmniej 2 opracowania polegające na wykonaniu operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą w zakresie piętrzenia wód  na obiektach hydrotechnicznych - budowlach piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie którego wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

część  3co najmniej 2 opracowania polegające na wykonaniu operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą w zakresie piętrzenia wód  na obiektach hydrotechnicznych - budowlach piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie którego wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

 

część 4 „co najmniej 2 opracowania polegające na wykonaniu operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą w zakresie piętrzenia wód na obiektach hydrotechnicznych - budowlach piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie którego wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.”

 

część 5 co najmniej 2 opracowania polegające na wykonaniu operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą w zakresie piętrzenia wód  na obiektach hydrotechnicznych - budowlach piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie którego wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

 

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach wykonywania usług wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Doświadczenie dotyczy usług, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 22473000-6 - Instrukcje techniczne
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry