Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.30.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  12.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.06.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III”, w podziale na 15 części:

Część 1: Udrożnienie cieków na terenie NW Lubaczów I
Zadanie 1: Udrożnienie  potoku Wisznia (Ciek Młodów) w km 0+160 - 2+500
Zadanie 2:  Udrożnienie potoku Zamiła w km 0+000 - 1+905
Zadanie 3: Udrożnienie potoku Ciek A  w km 0+000 - 2+656

Część 2: Udrożnienie cieków na terenie NW Lubaczów II
Zadanie 1: Udrożnienie potoku Bachorka w  km   9+150 - 14+342
Zadanie 2: Udrożnienie potoku Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce) w km  0+000 - 1+300

Cześć 3: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 0+000-7+000

Część 4: Roboty utrzymaniowe na cieków naturalnych na terenie NW Jarosław
Zadanie 1: Roboty utrzymaniowe na cieku Łęka Morawska w km 0+700–3+850
Zadanie 2: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Dopływ w Rudołowicach (Rudołowski) w km 0+000-3+300
Zadanie 3: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 25+204-25+400

Część 5: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 0+300 - 4+250 i 15+800 - 16+650

Część 6: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Przykopa w km 0+200 - 7+540

Część 7: Roboty utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Przemyśl
Zadanie 1: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Malinowski w km 0+481 - 5+035 w m. Nehrybka, Hermanowice, gm. Przemyśl
Zadanie 2: Udrożnienie koryta potoku Kołomiejski w km 5+340 - 12+105 (Granica Państwa) w m. Kalników, Korczowa gm. Stubno i Radymno
Zadanie 3: Roboty utrzymaniowe na rzece Wiar w miejscowości Stanisławczyk, gmina Przemyśl - Granica Państwa
Zadanie 4: Roboty utrzymaniowe na rzece Wiar w miejscowości Sierokośce gmina Fredropol - Granica Państwa

Część 8: Wykonanie prac utrzymaniowych  w obrębie stopni oraz ubezpieczeń brzegowych na pot Kamionka w km 1+900 - 3+800

Część 9: Remont opasek faszynadowo kamiennych na pot. Jaworka w km 0+000-0+450 w m. Siedliska

Część 10: Zasyp wyrw na ciekach na terenie NW Sanok
Zadanie 1: Zasyp wyrwy na potoku bez nazwy dz. 1152 przy działkach nr 861, 862 w m. Tyrawa Wołoska
Zadanie 2: Zasyp wyrwy na potoku Bukowica przy działkach nr 1571/3, 1997 w m. Bukowsko
Zadanie 3: Zasyp wyrwy na potoku Sanoczek przy działkach 1068/6, 1070/6 w m. Pobiedno

Część 11: Zasyp 3 szt. wyrw na potoku Osławica przy działkach nr 385/2, 231/17, 231/16, 436/2 w m. Komańcza

Część 12: Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok

Część 13: Roboty utrzymaniowe na  potoku Miaszowskim w km 0+000-6+802

Część 14: Remont budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych na terenie działania NW Lesko.

Część 15: Udrożnienie koryta i zasyp wyrw na ciekach na terenie NW Lesko.
Zadanie 1: Udrożnienie koryta p. Huzel wraz z punktowym zasypem wyrw na odcinku od km 0+150  do 0+410 w m. Huzele, gm. Lesko.
Zadanie 2: Udrożnenie koryta wraz z zasypem wyrw  lewego i prawego brzegu p. Dyrbek w km 1+430-1+580  w m. Łukawica, gm. Lesko.

Ponadto Zamawiający infrmuje, iż: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ – Dokumentacja techniczna

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia precyzuje Załącznik nr 1 do formularza oferty - „Kosztorys ofertowy”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

​​​​​​Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach opisanych w pkt 7.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ – Wzory umów 

Informacje dodatkowe

1. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.05.2023 13:55:58
 • Adrian Skalski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje, iż udostępnił wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
 • 13.06.2023 14:51:33
 • Adrian Skalski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje, iż udostępnił informację z otwarcia ofert
 • 21.08.2023 14:34:43
 • Adrian Skalski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje, iż unieważnia część 7 postępowania
 • 24.08.2023 12:29:33
 • Adrian Skalski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15
 • 04.09.2023 10:46:44
 • Adrian Skalski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 10,11,12

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry