Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ostrowi Mazowieckiej i NW w Wysokiem Mazowieckiem

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.29.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.05.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  13.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ostrowi Mazowieckiej i NW w Wysokiem Mazowieckiem. Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.8) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

8.1Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla poszczególnych części:

Część 1 zamówienia –   3 800,00 zł,

Część 2 zamówienia –   3 600,00 zł,

Część 3 zamówienia –   4 700,00 zł,

Część 4 zamówienia –   6 300,00 zł,

Część 5 zamówienia –   2 500,00 zł,

Część 6 zamówienia –   1 500,00 zł,

Część 7 zamówienia -    8 800,00 zł,

Część 8 zamówienia -  11 700,00 zł,

8.2       Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1    pieniądzu;

8.2.2    gwarancjach bankowych;

8.2.3    gwarancjach ubezpieczeniowych;

8.2.4    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych

w pkt 8.2.2 - 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału,

tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na   

      rachunek  bankowy Zamawiającego w :

                                                       Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

                                                   Nr rachunku: 32 1130 1017 0020 1510 6790 0011

      Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium  w sprawie  LU.ROZ.2710.29.2023.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.            

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry