Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz.1

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.27.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  31.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.05.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie Cz. 1” w podziale na 6 części:

Część 1: „Ubezpieczenie stopy skarpy odcinka potoku Wola km 0+656-0+716”;

Część 2: „Usuwanie szkód powodziowych w m. Błażowa Dolna w sąsiedztwie dz. 872 - naprawa wyrwy”;

Część 3: „Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Wisłok w km 107+650-108+200”;

Część 4: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna –zabudowa wyrw, remont  umocnienia w km 4+025-4+200 w m. Jasienica Rosielna”;

Część 5: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna –zabudowa wyrw, remont umocnienia w km 0+000-0+300”;

Część 6: „Remont skarp i płyt na górnym stanowisku jazu na Stopniu Wodnym w Rzeszowie”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych w lit. a) - d):.

  a) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na:

  dla części 1-5remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych
  w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

  dla części 6: na wykonaniu prac dotyczących remontów powierzchni betonowych na obiektach hydrotechnicznych lub obiektach mostowych.

  b)  Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie,

  c)  W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

  d)   Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty

  W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Ubezpieczenie stopy skarpy odcinka potoku Wola km 0+656-0+716

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Usuwanie szkód powodziowych w m. Błażowa Dolna w sąsiedztwie dz. 872 –naprawa wyrwy

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Wisłok w km 107+650-108+200

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna –zabudowa wyrw, remont umocnienia w km 4+025-4+200 w m. Jasienica Rosielna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna –zabudowa wyrw, remont umocnienia w km 0+000-0+300

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Remont skarp i płyt na górnym stanowisku jazu na Stopniu Wodnym w Rzeszowie

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry