Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy nr 5 Dębinek Płd., położonej na Kanale Górnonoteckim w km 130+180

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
tel.52 33 91 57 56
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ZPU.1.2711.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  25.05.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy nr 5 Dębinek Płd. leżącej na Górnym Kanale Noteckim w km 130+180 na działce nr 443 w obrębie ewid. Władysławowo (nr 0015), gmina Łabiszyn, pow. żniński, określającej przyczyny nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania (w tym zawierającej rysunki konstrukcyjne), w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie specjalności inżynierii hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej, której przedmiotem była przebudowa lub odbudowa budowli hydrotechnicznej w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579), oraz wykonał je w sposób należyty. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca złoży wraz z ofertą dowód określający czy usługa została wykonana należycie i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana lub inne dokumenty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy. 

Branże CPV

 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś

Litewska 10 /71
51-354 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry