Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.33.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.06.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań.

Przedmiotem Zamówienia jest wycinka drzew, usunięcie wywrotów oraz cięcia pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na działkach powierzchniowych wód płynących na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ilości określonej dla danej części zamówienia - zgodnie z SWZ -  wraz ze złożeniem na terenie obok miejsca wycinki lub z transportem pozyskanego drewna na place magazynowe.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają opisy przedmiotu zamówienia oraz lokalizacje wycinki.

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

 • Część 1 – ZZ Kalisz
 • Część 2 – ZZ Gorzów Wlkp. NW Gorzów Wlkp.
 • Część 3 – ZZ Gorzów Wlkp. NW Międzyrzecz
 • Część 4 – ZZ Poznań
 • Część 5 – ZZ Koło
  1. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia, z podaniem ich lokalizacji określają – SWZ, w tym w szczególności:
 • Opis przedmiotu zamówienia – dla danej części zamówienia,
 • mapki – dla danej części zamówienia,
 • Decyzje - dla danej częśći zamówienia,
 • Wzór umowy

Szczegóły w treści SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usługi i/lub usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla części 1 zamówienia - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto,

dla części 2 zamówienia - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto,

dla części 3 zamówienia - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto,

dla części 4 zamówienia - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto,

dla części 5 zamówienia - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto

 

b)        Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że dysponuje - dotyczy wszystkich części zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje drwala – pilarza drzew (wymagane przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej - Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ), z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tą osobą,

Zgodnie z treścią SWZ.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę – z wyjątkiem odrębnych ureguowań określonych treścią niniejszej SWZ i ustawą Prawo zamówien publicznych. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
  4. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami - zgodnie z treścią SWZ.

Szczegóły w treści SWZ.

 

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin wykonania zamówienia - zgodnie z treścią SWZ:

Termin wykonania zamówienia wynosi:  

Część 1 - do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

Część 2 - do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

Część 3 - do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

Część 4 - do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

Część 5 - do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

jednak nie wcześniej niż od dnia 16.08.2023

(Uwaga: Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert)

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry