Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Prace utrzymaniowe cieku Z Przegędzy w km 0+000-4+800, m. Rybnik, Przegędza, gm. Rybnik, Czerwionka-Leszczyny”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.186.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  25.05.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac na zadaniu pn.: „Prace utrzymaniowe cieku Z Przegędzy w km 0+000-4+800, m. Rybnik, Przegędza, gm. Rybnik, Czerwionka-Leszczyny”.

Szczegółowy zakres prac określają Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz robót, zgodnie z załącznikiem nr 4, potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną pracę związaną z konserwacją, pracą lub robotą utrzymaniową cieku, rzeki, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Kompletna oferta zawiera:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz robót – załącznik nr 4;
 3. Kosztorys ofertowy (W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający akceptuje kosztorys w wersji uproszczonej).

Osoba wskazana do kontaktu: Waldemar Niemiec, tel. 697 102 243.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 80.000,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 25.05.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA K & K

Dworcowa 81
47-240 Bierawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry