Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Przegląd pomp próżniowych wraz z ich uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania - zbiornik wodny Dzierżno Małe”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.182.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  25.05.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.: "Przegląd pomp próżniowych wraz z ich uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania - zbiornik wodny Dzierżno Małe".

Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z przeglądem pomp próżniowych lub innych pomp o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz usług – załącznik nr 4;
 3. Wycena usługi z określeniem ceny netto, brutto i wartości podatku VAT.
 4. Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej – załącznik nr 5.

Osoba wskazana do kontaktu: Łukasz Obrusznik, tel.: 603 857 483.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 66.500,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.

Grzybowska 88/82
00-844 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry