Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd pomp na pompowni w m. Zwierzyniec – 4 szt. oraz w m. Siestrzechowice – 3 szt. z remontem 1 pompy

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 915
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.38.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  07.06.2023 09:30
 • Termin otwarcia ofert
  07.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest :
  1. Przegląd Pomp - W ramach zamówienia należy wykonać przegląd 4 pomp  AMACAN PA4 1000-700  rok produkcji 2013r  zainstalowanych na pompowni Zwierzyniec oraz przegląd 2 pomp – Wafapomp PA40PZ19-2L  o numerach fabrycznych 89389 i 89389 z 2009 roku i 1 pompy AMACAN PB4 600-350 zainstalowanych na pompowni Siestrzechowice. Szczegółowy  zakres przeglądu   zawarty jest w załączniku nr 1 (zakres czynności- dla obu pompowni) i powinien być zgodny z instrukcją obsługi , eksploatacji i montażu wydanej przez producenta pomp . W ramach zadania należy  również uwzględnić demontaż i ponowny montaż pomp wraz z  ich uruchomieniem .
  2. Remont pompy-  W ramach zamówienia należy wykonać remont pompy    AMACAN PB4 600-350 rok produkcji 2013r zainstalowanej na pompowni Siestrzechowice . Szczegółowy  zakres  remontu  zawarty jest w załączniku nr 1 zakres czynności- dla  pompowni Siestrzechowice i powinien być zgodny z instrukcją obsługi , eksploatacji i montażu wydanej przez producenta pomp . W ramach zadania należy  również uwzględnić demontaż i ponowny montaż pomp wraz z transportem i ich uruchomieniem .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

art. 115 ust.1 pkt 3)

Zamawiający wymaga posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

art. 116 ust.1

Zamawiający wymaga dysponowania do realizacji niniejszego zamówienia:

 • minimum jedną osobą posiadającą  kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia tzn.  obowiązany jest posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez jednostki dozoru technicznego [Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do obsługi dźwignic kategorii III S   (uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym , sterowanych z poziomu roboczego)
 • minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w  wykonywaniu przeglądów i napraw agregatów pompowych typu PA /PZ firm KSB lub Wafapomp wraz z wykazem, co najmniej dziesięciu wykonanych przeglądów i napraw wymienionych powyżej pomp, o porównywalnych parametrach w ciągu ostatnich dwóch lat.

Warunki realizacji umowy

 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
  1. Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
  2. Wykaz podwykonawców w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom;
  3. Odpisy uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli sposób realizacji zadania będzie tego wymagał);
  4. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości 500 000,00 zł.
  5. Uprawnienia pracownika do obsługi suwnic z poziomu terenu.
  6. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 4.7 SWZ (art. 95 Pzp.). W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
  7. Wykonawca akceptuje treść projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 
  8. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 projektowanych postanowień umowy.

 

Informacje dodatkowe

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:
  1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
  2. następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
 2. pkt 7) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
   1. przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w brzmieniu:

            1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych wyklucza się:

1)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

2)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

3)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.

  1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.05.2023 14:10:54
 • Agnieszka Woźna

 • Informuję, że Zamawiający zamieścił na platformie odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz modyfikację SWZ.
 • 26.05.2023 14:15:42
 • Agnieszka Woźna

 • Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert
 • 26.05.2023 14:32:20
 • Agnieszka Woźna

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • 01.06.2023 15:12:43
 • Agnieszka Woźna

 • Informuję, że Zamawiający zamieścił na platformie odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz modyfikację SWZ.
 • 02.06.2023 13:52:59
 • Agnieszka Woźna

 • Informuję, że Zamawiający zamieścił na platformie odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz modyfikację SWZ.
 • 02.06.2023 14:19:24
 • Agnieszka Woźna

 • Zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
 • 12.06.2023 13:51:00
 • Agnieszka Woźna

 • Informacja o unieważnieniu prowadzonego postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry