Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 99
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.34.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych dla obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 13 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
 3.  
 4. Zamówienie składa się z następujących części:
 5. •    Część 1 – NW Jarocin, NW Pleszew, NW Kalisz na terenie ZZ Kalisz;

  •    Część 2 – NW Ostrów Wielkopolski, NW Kępno, NW Wieruszów na terenie ZZ Kalisz;

  •    Część 3 – Teren ZZ w Kole;

  •    Część 4 – Doraźna ocena stanu technicznego lewobrzeżnego wału rzeki Warty pn. Polder Gozdów oraz Kanału Ulgi rzeki Warty w mieście Koło – NW Koło;

  •    Część 5 – NW Gostyń na terenie ZZ Poznań;

  •    Część 6 – Oceny Stanu Technicznego NW Kościan na terenie ZZ Poznań;

  •    Część 7 – NW Gniezno, NW Oborniki, NW Poznań, NW Szamotuły , NW Śrem, NW Wągrowiec na terenie ZZ Poznań;

  •    Część 8 – Kontrole okresowe roczne NW Kościan na terenie ZZ Poznań;

  •    Część 9 – NW Śrem na terenie ZZ Poznań;

  •    Część 10 – NW Kłobuck na terenie ZZ Sieradz;

  •    Część 11 – NW Poddębice na terenie ZZ Sieradz;

  •    Część 12 – NW Sieradz na terenie ZZ Sieradz;

  •    Część 13 – NW Zduńska Wola na terenie ZZ Sieradz.

 6. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają opisy przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 5 usług – ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z kontrolami okresowymi.

b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, uprawnienia projektowe lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych, (lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.06.2023 07:52:05
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający umieścił odpowiedź na pytanie.
 • 14.06.2023 08:49:41
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający umieścił odpowiedź na pytanie.
 • 22.06.2023 13:56:26
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry