Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy technicznej budowli upustowo-przelewowej zapory czołowej zbiornika wodnego Przeczyce w km 53+420 rzeki Przemszy

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.607089583
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.187.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.05.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  29.05.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zakres usług objętych SOPZ

 

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli powinno zawierać:

 • Opracowana ekspertyza powinna określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania (rozpoznanie przyczyn przecieków wody w sztolniach upustu dennego, w ścianach budynku wieży zasuw i w ścianie niecki wypadowej przelewu powierzchniowego), warunki bezpiecznej eksploatacji, ocenę trwałości budowli, wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń
  i powstrzymania niekorzystnych zjawisk, prowadzenia niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli;
 • Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa winna być wykonana zgodnie           z wymogami art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
  z 2020 r.,  poz. 1333);
 • Podczas opracowania ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa należy dokonać wskazania rodzaju i rozmiarów nieprawidłowości w stanie technicznym popartego inwentaryzacją stanu technicznego, wraz z wykonaniem rysunków technicznych
  z określeniem lokalizacji występujących uszkodzeń oraz naniesieniem lokalizacji miejsc wykonanych badań, stanu stabilności posadowienia konstrukcji obiektu popartego badaniami w miejscach posadowienia obiektu budowlanego wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej, oceny przyczyn powstania nieprawidłowości w stanie technicznym ww. obiektu, rozpoznanie przyczyn przecieków w sztolniach upustu dennego, w ścianach budynku wieży zasuw i w ścianie niecki wypadowej przelewu powierzchniowego;
 • Wykonanie przegląd podwodny ścian budynku wieży upustów w części poniżej lustra wody  pod kątem widocznych ubytków masy betonu i uszczelnień dylatacji;
 • Wykonanie obliczeń statyki budowli upustu dennego w obecnych warunkach naprężeń,
  z uwzględnieniem ciśnień panujących w gruncie wokół przewodów, ze względu na występujące naprężenia spowodowane zmianą pracy konstrukcji po 2016 r., widoczne na wykresach przemieszczeń w operacie geodezyjnym ;
 • Dokonanie analizy hydraulicznej obiektu pod kątem istniejącej filtracji;
 • Przyjąć właściwy i skuteczny sposób uszczelnienia dylatacji i szwów roboczych, powstałych przecieków w sztolniach upustów dennych, w części podwodnej budynku wieży upustów, oraz w ścianie niecki wypadowej przelewu powierzchniowego;
 • Przedstawić sposób zabezpieczenia przecieków;
 • Określeniem stopnia przydatności obiektu do dalszego użytkowania ze wskazaniem zaleceń
  w celu przystosowania obiektu do dalszego użytkowania (remont lub przebudowa/ odbudowa);
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, których usunięcie
  w trybie remontu nie jest uzasadnione technicznie, w ekspertyzie należy jednoznacznie określić, że brak jest technicznej możliwości wykonania robót remontowych danej budowli bez całkowitej jej rozbiórki i odbudowy;

Warunki realizacji umowy

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

 1. posiadanie osoby z kwalifikacjami zawodowymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 2. wykonanie w ostatnich 5 latach 1 zadania polegającego na wykonaniu ekspertyzy technicznej budowli hydrotechnicznych o wartości co najmniej 50 000, 00 zł brutto. Dowodami potwierdzającymi wykonanie zadania ujętego w wykazie są referencje, poświadczenie, protokół odbioru;
 3. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
 4. Zamawiający informuje, że w toku badania ofert ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia          wyjaśnień, uzupełnień lub poprawy omyłek pisarskich lub rachunkowych   

Informacje dodatkowe

 1. Przedmiot SOPZ

Przedmiotem niniejszego opisu usługi są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług polegających na wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego budowli upustowo-przelewowej zapory czołowej zbiornika wodnego Przeczyce w km 53+420 rzeki Przemszy, zawierającej:

 • Ocenę bezpieczeństwa użytkowania budowli  upustowo-przelewowej zapory czołowej zbiornika wodnego Przeczyce, w zakresie zgodnym z wymaganiami art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, oraz rozpoznanie przyczyn przecieków w sztolni upustów dennych, w ścianach budynku wieży zasuw i w ścianie niecki wypadowej przelewu powierzchniowego.
 • W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu, wskazanie zakresu robót budowlanych, niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do właściwego stanu technicznego, zapewniającego bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania obiektu oraz eliminacji uprzywilejowanej drogi filtracji

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

GPŚ Gabriela Puchalska

Kościelna 59d /44
05-135 Wieliszew

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry