Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej – 10 części.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 532 032 207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.27.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.05.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  19.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia głównie obejmuje mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie), ręczne ścinanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiących załączniki do SWZ.

Część 1. Utrzymanie Kanału Wieprz-Krzna oraz Doprowadzalników K-Z, Z-M, i H

Część 2. Utrzymanie rzek Muława, Kanał Praborek i Rów B

Część 3. Utrzymanie rzek Lutnia i Struga

Część 4. Utrzymanie rzek Rudka i Danówka

Część 5. Utrzymanie rzek Grabarka, Rozwadówka (Żyława) i Kanał Paszenkowski

Część 6. Utrzymanie rzek Ciek A Mokre, Rów C i Kanał Drelowski

Część 7. Utrzymanie rzek Czapelka i Rów Rzeczki

Część 8. Utrzymanie rzek Klukówka i Białka (Walim)

Część 9. Utrzymanie rzeki Żarnica

Część 10. Utrzymanie rzeki Werbla Garncarka

Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie maksymalnie 3 (trzech) części zamówienia.

Oferta Wykonawcy obejmująca zakres większy niż 3 (trzy) części  zmówienia zostanie odrzucona

Część nr

Wartość brutto [zł]

1

939 824,75

2

111 205,99

3

149 045,85

4

162 225,83

5

176 654,43

6

128 125,51

7

173 081,38

8

201 531,94

9

108 526,42

10

  72 485,07

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych,  wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówień o mniejszej wartości), co najmniej o wartości brutto :

 • Części 1   –   450 000,00 zł,
 • Części 2   –     55 000,00 zł,
 • Części 3   –     70 000,00 zł,
 • Części 4   –     80 000,00 zł,
 • Części 5   –     85 000,00 zł,
 • Części 6   –     60 000,00 zł,
 • Części 7   –     85 000,00 zł,
 • Część 8    –  100 000,00 zł,
 • Część 9    –    50 000,00 zł,
 • Część 10  –    35 000,00 zł.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, jak niżej:

 1. dla części 1    – wadium w wysokości    17 000,00 zł,
 2. dla części 2    – wadium w wysokości      2 000,00 zł,
 3. dla części 3    – wadium w wysokości      2 500,00 zł,
 4. dla części 4    – wadium w wysokości      3 000,00 zł,
 5. dla części 5    – wadium w wysokości      3 200,00 zł,
 6. dla części 6    – wadium w wysokości      2 300,00 zł,
 7. dla części 7    – wadium w wysokości      3 200,00 zł,
 8. dla części 8    – wadium w wysokości      3 700,00 zł,
 9. dla części 9    – wadium w wysokości      2 000,00 zł,
 10.   dla części 10  – wadium w wysokości    1 300,00 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Zbigniew Ziółkowski, tel. 532 032 207,

przedmiotu zamówienia jest: Bogusław Najdyhor – Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342 70 64

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry