Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Poprawa dostępności do zasobów wodnych w wybranych obszarach województwa łódzkiego poprzez wykonanie robót naprawczych na jazach”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 99
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.29.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  12.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.06.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych dla budowli piętrzących (jazów) zlokalizowanych na terenie RZGW w Poznaniu – ZZ Sieradz

 

Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Część nr 1 – NW Poddębice - Remont zamknięć na jazie "Kanał Ulgowy"

Część nr 2 – NW Poddębice - Remont zamknięć na jazie "Zagórzyce "

Część nr 3 – NW Łask - Zwiększenie retencji rzeki Grabi - roboty naprawcze jaz na rzece Grabia II – koryto D w km 2+300 w m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- dla części 1:  co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie budowli hydrotechnicznej (np. jazu, zastawki itp.) o wartości  brutto 90 000,00 zł

- dla części 2:  co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie budowli hydrotechnicznej (np. jazu, zastawki itp.) o wartości  brutto 40 000,00 zł

- dla części 3:  co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie budowli hydrotechnicznej (np. jazu, zastawki itp.) o wartości  brutto 90 000,00 zł

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wykonania roboty budowlanej polegającej remoncie budowli hydrotechnicznego (np. jazu, zastawki itp.) o wartości  brutto 90 000,00 zł [MJ(P1] 


 [MJ(P1]czy tak będzie dobrze?

Informacje dodatkowe

   1. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Do czynności tych należą (dotyczy wszystkich trzech części):

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp od strony WG i WD pasem po 50m przed i za umocnieniami jazu piętrzącego;

- usunięciu przy użyciu koparki istniejących zatorów oraz udrożnienie koryta w bezpośrednim sąsiedztwie jazu;

- wygrodzenie budowli poprzez wykonanie grodzy ziemnej na czas prowadzenia robót wraz z pompowaniem wody;

- mechanicznym skuciu betonu w miejscach napraw na powierzchniach poziomych i pionowych skorodowanego i uszkodzonego betonu,

- czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe

- uzupełnienie ubytków betonu w płytach umocnień i elementach budowli

- wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - jednokrotnej warstwy szczepnej w postacji szlamu polimerowo - cementowego przy pomocy pędzla,

- ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej i poziomej konstrukcji gruboziarnistą zaprawą naprawczą - siarczanoodporną o grubości do 5mm nakładaną za pomocą kielni i pacy stalowej , jedna warstwa z zatarciem na ostro,

- wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - nałożenie warstwy elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla - malowanie krzyżowe.

- wykonanie i założenie szandorów/zamknięć zasuwowych wraz z okuciami,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych,

   1. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt powyżej, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

   2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w czynnościach powyżej.

   3. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

   4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany w punkcie powyżej był spełniony.

   5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

   6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wykaże osoby spełniające wymóg opisany w punkcie 4.7.1 . w Wykazie osób , którego wzór stanowi Załącznik umowy. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Wykaz osób dotyczący pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

   7. Pozostałe zapisy oraz uregulowania umowne zostały określone w treści wzoru umowy stanowiący załącznik do SWZ.

   8. Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.[MJ(P1] 


 [MJ(P1]to dołożyłem – proszę o zatwierdzenie lub uwagi

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry