Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zakup wraz z montażem samosczytującej łaty wodowskazowej na zbiorniku Krzanowice”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.191.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.05.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  30.05.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania pn.: "Zakup wraz z montażem samosczytującej łaty wodowskazowej na zbiorniku Krzanowice".

Szczegółowy zakres prac określają Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,  stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Kompletna oferta zawiera:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4.

Osoba wskazana do kontaktu: Jarosław Bencal, tel. 697 102 261.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 80.000,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 30.05.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 38290000-4 - Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.05.2023 13:45:06
 • Krzysztof Maćkowiak

 • W pkt. 10 załącznika pn.: "Zapytanie ofertowe GL.ROZ.2711.191.2023.30E" błędnie wpisano, że "W Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania (...) wysokości podatku VAT dla stawki 23 %." (...). Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka w wysokości podatku od towaru i usług (podatku VAT), w związku z czym powinno być: "W Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania (...) wysokości podatku VAT dla stawki 8 %." (...). Zamawiający umieścił również, na Platformie zakupowej, poprawną wersję pliku "Formularz oferty".
 • 13.06.2023 08:55:50
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Przedłużenie terminu związania ofertą
 • 20.06.2023 15:12:06
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"OMC ENVAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Iwonicka 21
02-924 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry