Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.05.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  07.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 1 Na dz. nr ewid. 2477, 2619/1, m. Kuryłówka oraz na dz. nr ewid. 1460, m. Stare Miasto po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Leżajsku tel. tel. +48 17 242 02 46
Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180) dla dz. nr ewid. 2477, m. Kuryłówka:
X: 275071.57
Y: 746801.01

Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180) dla dz. nr ewid. 2619/1, m. Kuryłówka:
X: 274931.13
Y: 745080.62

Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180) dla dz. nr ewid. 1460, m. Stare Miasto:
X: 274636.36
Y: 744912.68

Cz. 2. Na dz. nr ewid. 3950, m. Rudnika n/S po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Leżajsku tel. +48 17 242 02 46
Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180):
X: 289645.49
Y: 729994.03

Cz. 3. Na dz. nr ewid. 71/2, m. Brzóza Królewska po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Leżajsku tel. +48 17 242 02 46
Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180):
X: 270638.92
Y: 735527.46

Cz. 4. Na dz. nr ewid. 841/2, m. Poręby Dymarskie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej tel. +48 609 174 558
Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180):
X: 276393.58
Y: 700183.76

Cz. 5 Na dz. nr ewid. 844, m. Kurzyna Średnia po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Biłgoraju tel. +48 84 611 24 76
Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180):
X: 297965.02
Y: 740236.84

Cz. 6 Na dz. nr ewid. 2417/2, m. Stalowa Wola po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Biłgoraju tel. +48 84 611 24 76
Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (EPSG 2180):
X: 304533.70
Y: 717834.93

Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wyznaczonej w punkcie 4 ogłoszenia. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy nr: 05 1130 1017 0020 1510 6790 0012 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż drewna ZZ Stalowa Wola – Cz. …….. ”. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwrócone będzie w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Równocześnie warunkiem koniecznym kupna przedmiotowych drzew jest przed złożeniem oferty wizja w terenie, potwierdzona pisemnie przez pracownika Nadzoru Wodnego lub pracownika Zarządu Zlewni w Stalowej Woli .  

Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej PGW WP bądź też pisemne
w zaklejonej kopercie w siedzibie Nadzoru Wodnego w Leżajsku dla Cz. 1, 2, 3, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej dla Cz. 4 oraz w siedzibie Nadzoru Wodnego w Biłgoraju dla Cz. 5,6 do dnia 7 czerwca 2023 roku do godziny 10:00. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę (brutto) i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu potwierdzone przez pracownika PGW Wody Polskie. Oferta zostaje odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wpłacił wadium, nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez sprzedającego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin zawarcia umowy sprzedaży: umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu do 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta zawiadomienia o wyborze oferty.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru oferty - najwyższa zaproponowana cena.

Branże CPV

 • 03413000-8 - Drewno opałowe

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Sprzedaż drewna na terenie NW Leżajsk I

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Sprzedaż drewna na terenie NW Leżajsk II

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Sprzedaż drewna na terenie NW Leżajsk III

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Sprzedaż drewna na terenie NW Kolbuszowa

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Sprzedaż drewna na terenie NW Biłgoraj I

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.2711.11.2023
 • Sprzedaż drewna na terenie NW Biłgoraj II

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry