Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Wykonanie rocznych kontroli obiektów hydrotechnicznych będących w administracji ZZ w Nysie” w podziale na części: Część 1 – jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa Część 2 – wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ogrodowa 4
48-300 Nysa
tel.774091103
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.156.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.05.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  15.06.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie rocznych kontroli obiektów hydrotechnicznych będących w administracji ZZ w Nysie” w podziale na części:

Część 1 – jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa

Część 2 – wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wymaga, aby Wykonawca dołączył do Protokołu z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektu kopię stosownych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

„art. 62 a  ust. 4 – ustawy Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 poz. 682) - „Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 art. – art. 62 a pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 poz. 682 z zm.) oraz art. 62 a pkt. 4a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 poz. 682 z zm.)

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC, suma gwarancyjna winna być nie mniejsza niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia

2. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku przed terminem upływu składania ofert kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechcznych dla co najmniej 100 obiektów. Wykazane  zadania  powinny  być  potwierdzone dowodami  określającymi  ich  należyte  wykonanie (referencje, protokoły  odbioru  bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty były wykonywane).

3. Wymagania dotyczące wizji lokalnej

Zamawiający przed przystąpieniem do postępowania wymaga - odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej

Branże CPV

 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.05.2023 09:59:29
 • Anna Lech

 • Dzień dobry
  W pkc 7.2 Zapytania Ofertowego jest informacja o tym że wymagane jest by oferent wykonał kontrole dla co najmniej 100 obiektów hydrotechnicznych. Czy liczba ta nie jest błędna? W Polsce jest mniej tych obiektów i nie wszystkie odbywają weryfikację.
  Z poważaniem
  Dzień dobry

  Zamawiający informuje, że w pkt. 7.2. nie nastąpiła pomyłka w liczbie wymaganych obiektów, które winien wykazać Wykonawca że wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa w ostatnim roku.
  Zgodnie z pkt. 7.2. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku przed terminem upływu składania ofert kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechcznych dla co najmniej 100 obiektów. Wykazane zadania powinny być potwierdzone dowodami określającymi ich należyte wykonanie (referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty były wykonywane).
  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na oficjalnej stronie PGW WP - Wody Polskie posiadają 8638 km wałów przeciwpowodziowych oraz 32792 budowle hydrotechniczne i wszystkie obiekty objęte są roczną kontrolą stanu technicznego oraz bezpieczeństwa zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2023 11:13:01
 • Anna Lech

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
 • 21.06.2023 11:13:51
 • Anna Lech

 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • WR.ROZ.2711.156.2023
 • Część 1 – jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2711.156.2023
 • Część 2 – wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry