Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 2

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.33.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  09.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.06.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 2” w podziale na 11 części:

Część 1: Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000.

Część 2: Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w m. Grzegorzówka w km 48+300-48+400.

Część 3: Usuwanie szkód powodziowych na cieku bez nazwy dz. nr 3655/2 obr. Husów.

Część 4: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Husówka w m. Husów  w km 9+760- 9+800, 10+375-10+425.

Część 5: Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym bez nazwy w m. Markowa dz. nr ewid. gr. 3257/1 w obrębie dz. nr 3256, 3255.

Część 6: Remont budowli regulacyjnych na potoku Nietecz w km 2+970-3+000.

Część 7: Odcinkowa konserwacja i udrożnienie oraz zabudowa wyrw w dnie oraz wyrw w prawym i lewym brzegu rz. Sawa w km 14+749 - 15+325 w m. Albigowa gm. Łańcut.

Część 8: Zasyp  wyrwy  na lewym  brzegu oraz dna rz. Sawa w km 19+760 - 19+800
w m. Albigowa gm. Łańcut.

Część 9: Zasyp wyrwy  na prawym  brzegu rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka gm. Łańcut.

Część 10: Konserwacja i udrożnienie cieku Dopływ w Głuchowie w km 1+200 - 1+550 w m. onina gm. Łańcut.

Część 11: Zabezpieczenie prawej skarpy zbiornika Grodzisko Górne w km 10+717 - 10+902 w ramach realizacji zaleceń OTKZ w m. Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-11 na zasadach określonych w lit. a) - d):.

a) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

b)  Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie,

c)  W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d)   Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie
i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w m. Grzegorzówka w km 48+300-48+400

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Usuwanie szkód powodziowych na cieku bez nazwy dz. nr 3655/2 obr. Husów

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Usuwanie szkód powodziowych na potoku Husówka w m. Husów w km 9+760- 9+800, 10+375-10+425

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym bez nazwy w m. Markowa dz. nr ewid. gr. 3257/1 w obrębie dz. nr 3256, 3255

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Remont budowli regulacyjnych na potoku Nietecz w km 2+970-3+000

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Odcinkowa konserwacja i udrożnienie oraz zabudowa wyrw w dnie oraz wyrw w prawym i lewym brzegu rz. Sawa w km 14+749 - 15+325 w m. Albigowa gm. Łańcut

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Zasyp wyrwy na lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 19+760 - 19+800 w m. Albigowa gm. Łańcut

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Zasyp wyrwy na prawym brzegu rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka gm. Łańcut

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Konserwacja i udrożnienie cieku Dopływ w Głuchowie w km 1+200 - 1+550 w m. onina gm. Łańcut

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Zabezpieczenie prawej skarpy zbiornika Grodzisko Górne w km 10+717 - 10+902 w ramach realizacji zaleceń OTKZ w m. Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry