Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont żłobu w km 1+470-1+910 potoku Straconka w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała (rozmiar rzeczowy 0,440 km)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.40.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.05.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  15.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.06.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

 • Zakup mapy zasadniczej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów (dz. 5327/46 i 5327/11 obr. Lipnik) w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Bielsko-Biała.
 • Przygotowanie kompletu materiałów niezbędnych do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351 ze zmianami) art.30 – m.in.  mapa z naniesioną lokalizacją  i zakresem zadania, oświadczenie o którym mowa w art.32 ust.4 pkt 2.
 • Skuteczne dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. do Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351 ze zmianami), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Wykonanie gródz z worków z piaskiem uszczelnionych folią w celu podziału zakresu robót na odcinki i przeprowadzenie wód potoku tymczasowymi rurociągami PCV, pompowanie wody. Dodatkowa grodza do filtrowania zanieczyszczonej wody poniżej zakresu robót, z zastosowaniem np. mat słomianych,
 • Czyszczenie strumieniowo- ciśnieniowe,
 • Rozbiórka uszkodzonej zatopionej w betonie okładziny kamiennej w dnie żłobu,                               
 • Skucie skorodowanych nierówności betonów w dnie żłobu przed zabetonowaniem,  
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  i zagospodarowanie we własnym zakresie    
 • Betonowanie płyty dna (BH 25) z jednoczesnym zatopieniem w betonie bruku kamiennego z kamienia hydrotechnicznego twardego (porfir, granit, piaskowiec twardy) i zaspoinowaniem,
 • Ułożenie górnej warstwy z kruszywa łamanego 0/32mm na ścieżce z zagęszczeniem podłoża, 
 • Uporządkowanie terenu po robotach – plantowanie terenu z obsiewem   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 12 do SWZ– Przedmiar robót

Załącznik Nr 14 – Decyzja Prezydenta Miasta Bielskiej – Białej nr OS-UZ.6220.2.2013.AS z dn.16.07.2013r. + załącznik, o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca odcinek żłobu przewidzianego do remontu

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załaczonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załaczonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załaczonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załaczonych do postępowania.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry