Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Liwiec w km 33+925÷33+955 oraz jej zabudowa w m. Kalinowiec, gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. Mazowieckie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.32.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.05.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​​​Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania robót budowlanych, stanowiącymi załączniki nr 9  i 10  do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną lub dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości brutto min. 270.000,00 PLN. Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę, modernizację, remont lub naprawę umocnień brzegowych, budowli regulacyjnych lub piętrzących.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga:

 1. Przez jedną robotę budowalną należy rozumieć jedną umowę.
 2. Nie jest dopuszczalne sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty zamówień (umów), w celu wykazania spełniania warunku.
 3. W przypadku, gdy w ramach zamówienia (większej inwestycji) realizowany był szerszy zakres prac, należy podać zakres i wartość robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.
 5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby

Warunki realizacji umowy

  1. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 14 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

 • procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 531 03 18
 • przedmiotu zamówienia jest:   Marta Morawska  –  Nadzór Wodny w Węgrowie, tel. 532 032 316

Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na: zasypaniu wyrwy w lewym brzegu rz. Liwiec oraz jej zabudowę w m. Kalinowiec.

​​​​​​​ Na ofertę składają się:

 1. Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SWZ,
 2. Kosztorys ofertowy.

​​​​​​​Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.06.2023 15:36:03
 • Anna Wolińska

 • Unieważnienie postepowania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry