Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wycinka drzew na terenie ZZ Stalowa Wola

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.28.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla części nr 1-3

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zamówienia polegającego na usuwaniu drzew i krzewów w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 2 do SWZ Wzor umowy.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry