Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 13446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.31.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.05.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem  zamówienia  jest  Wykonanie  robót  utrzymaniowych  na  ciekach i  urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło w podziale na 16 części.
 2. Część 1: Utrzymanie potoku Nagoszanka w km 0+000-8+215,

  Część 2: Roboty utrzymaniowe na potoku Słotówka (Słotowski),

  Część 3: Roboty utrzymaniowe na potoku Jodłówka oraz Wolanka:

  Zad 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Jodłówka w m. Dęborzyn, Jodłowa, Gm. Jodłowa,

  Zad 2: Roboty utrzymaniowe na potoku Wolanka,

  Część 4: Roboty utrzymaniowe na potoku Gogołówka,

  Część 5: Roboty utrzymaniowe na potoku Dulcza i dopływie spod góry Chrząszczówki (dz. 1531),

  Część 6: Roboty utrzymaniowe na potoku Kamienica,

  Część 7: Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Jasiołka w km 30+900-31+100 w miejscowości Machnówka gm. Chorkówka,

  Część 8: Zabezpieczenie brzegu lewego potoku Iwielka w km 11+300-11+500 w miejscowości Draganowa gm. Chorkówka,

  Część 9: Zasyp wyrw rzeki Jasiołka w km 65+600-65+700 (brzeg prawy) oraz w km 62+800-62+900 (brzeg lewy) w miejscowości Posada Jaśliska, gm. Jaśliska,

  Część 10: Utrzymanie cieków naturalnych – udrożnienie koryta, zasyp wyrwy w prawym brz. p. Wólka w km 0+800-0+840 w miejsc. Szymbark (przys. Wólka),

  Część 11: Utrzymanie cieków naturalnych- udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na pot. Sitniczanka w km 5+620-5+680 w miejsc. Binarowa,

  Część 12: Utrzymanie cieków naturalnych- udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na pot. Zdynianka w km 11+490-11+530 w miejsc. Smerekowiec,

  Część 13: Udrożnienie cieków naturalnych- udrożnienie żłobu betonowego na pot. Od Długosza (GOR/P/717) w km 0+000-0+916 w miejsc. Gorlice,

  Część 14: Udrożnienie cieków naturalnych- udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na pot. Bednarka w km 1+690-1+730 w miejsc. Osobnica,

  Część 15: Udrożnienie koryta i zasyp wyrw na pot. Dopływ z Rzepiennika Suchego w km 2+720-2+790 w miejsc. Rzepiennik Suchy,

  Część 16: Remont drogi serwisowej prawego wału Wisłoki w km 8+760-11+960.

 3.  

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na:
 2. - dla części: 1- 6 - wykonaniu robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi,
 3. - dla części: 7-12 i 14-15- wykonaniu narzutu kamiennego w obrębie rzek, potoków lub urządzeń wodnych,
 4. - dla części: 13- odmuleniu lub udrożnieniu koryta cieku,
 5. - dla części: 16- remoncie drogi o nawierzchni tłuczniowej.
 6.  
 7. Wykazywane   zamówienie   winno   być   poparte  dowodami określającymi, czy  roboty te zostały wykonane należycie –  kwalifikacja nastąpi na podstawie Załączników nr 7 i 8 do Formularza oferty,

 W przypadku  złożenia  oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone  w  pkt  7.3 SWZ  powinny  być  spełnione  przez  wszystkie  te podmioty łącznie

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

FHU S - Trans

Pietrusy Wola 10
38 471 Pietrusza Wola

Firma Budowlana Robi-Bruk Robert Babik

Głowczowa 86A
39-217 Grabiny

Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof

Trzcinica 288
38-207 Przysieki

"OSKOS" Jan Pasieka

Kalników 326 326
73-724 Kalniów

Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś

Piłsudskiego 76a
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Związek Spółek Wodnych w Gorlicach

Dominikowice 592
38-300 Gorlice

P.H.U. ZWAMID

Królowa Górna 124
33-334 Królowa Górna

Korpol-Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński

Zacisze 24
39-340 Padew Narodowa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry