Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska – NW we Włodawie.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.33.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  26.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Biała Podlaska, NW we Włodawie. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części, z których każda stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 5.1-5.7) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych,  wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówienia o mniejszej wartości), co najmniej o wartości brutto:

•        Części 1 – 93 000,00 zł,

•        Części 2 - 72 000,00 zł,

•        Części 3 – 76 000,00 zł,

•        Części 4 – 31 000,00 zł,

•        Części 5 – 9 300,00 zł,

•        Części 6 – 19 000,00zł,

•        Części 7 – 64 000,00 zł

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Nr części

Nazwa części

Wysokość Wadium

1

Utrzymanie rzeki Tarasienka w km 0+000-3+320, 3+470-5+500, 12+500-30+160

3000,00 zł

2

Utrzymanie rzeki Krzewianka w km 0+000-18+530

2300,00 zł

3

Utrzymanie rzeki Krzemianka w km 5+000-24+420, 24+540-25+450

2400,00 zł

7

Utrzymanie rzeki Ciek Bubnowo w km 0+000-8+200, 8+530-9+800, rzeki Ciek Świerszczów w km 0+000-8+270

2000,00 zł

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry