Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku w podziale na części” – Etap II

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.39.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.06.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  04.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.07.2023 10:30
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku, polegająca na wykonaniu prac utrzymaniowych na skarpach,  poboczach i w dni rzek i cieków, mająca na celu przywrócenie drożności i przepustowości koryt rzek i cieków. W zakres prac wchodzą m.in.:

- koszenie skarp lub/i poboczy

- wykaszanie dna

- hakowanie

- odmulanie dna

- usuwanie zakrzaczeń

- usuwanie powalonych drzew

- rozbiórkę przetamowań naturalnych

- rozbiórkę przetamowań bobrowych

- zabudowa wyrw w skarpach  lub ich umocnienie

- naprawy przepustów.

Wykonawca – przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych w ramach części nr 3, 11 oraz 13, zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli rejonu prac pod kątem obecności gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Zakres oraz skala prac utrzymaniowych dla poszczególnych części nie jest taka sama i zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Część 1 Utrzymanie rzeki Bachorza Duża
 2. Część 2 Utrzymanie rzeki Chełmiczki pow. włocławski
 3. Część 3 Utrzymanie rzeki Kanał Głuszyński -etap I
 4. Część 4 Utrzymanie rzeki Kanał Głuszyński -etap II
 5. Część 5 Utrzymanie rzeki Kanał Głuszyński -etap III
 6. Część 6 Utrzymanie rzeki Kocięca
 7. Część 7 Utrzymanie rzeki Kanał Popłaciński
 8. Część 8 Utrzymanie rzeki Niwki w km 23 + 455 – 25 + 555 gm. Izbica Kuj. - etap I
 9. Część 9 Utrzymanie rzeki Niwki pow. Włocławek i Radziejów - etap II
 10. Część 10 Utrzymanie rzeki Pasieka Karaśnia
 11. Część 11 Utrzymanie rzeki Strugi Rybnickiej
 12. Część 12 Utrzymanie rzeki Wichowianki
 13. Część 13 Utrzymanie rzeki Zuzanki
 14. Część 14 Utrzymanie rzeki Zjawionki

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – 1 usługi (kontraktu, umowy), polegającej na wykonaniu prac utrzymaniowych na rzekach/cieków (rzekach lub/i ciekach naturalnych lub kanałach wodnych lub rowach wodnych) lub/i rowach przydrożnych lub/i wałach przeciwpowodziowych, lub/i zaporach bocznych lub/i zbiornikach wodnych.

Wymagana minimalna wartość brutto zrealizowanej usługi (kontraktu, umowy):

- dla części: 8, 11 - o wartości min. 10 000 zł brutto

- dla części: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14 -  o wartości min. 20 000 zł brutto,

- dla część: 4, 6, 10, 13 - o wartości min. 50 000 zł brutto,

- dla części: 9 - o wartości min. 100 000 zł brutto,

 Zamawiający wymaga aby w/w usługa (kontrakt, umowy) obejmowała w swoim zakresie co najmniej 2 rodzaje prac z wymienionych poniżej:

- koszenie poboczy lub/i

- koszenie skarp lub/i

- wykaszanie dna lub/i

- hakowanie lub/i

- odmulanie dna lub/i

- usuwanie zakrzaczeń lub/i

- usuwanie powalonych drzew lub/i

- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i

- rozbiórkę przetamowań bobrowych lub/i

- zabudowa wyrw w skarpach  lub ich umocnienie.

7.4.2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem 1 usługi (kontraktu, umowy) opisanej w pkt 7.4.1 SWZ, dla której wymagana jest większa wartość usługi (kontraktu, umowy).

7.4.3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności,
o których mowa w pkt 4.10 niniejszej specyfikacji, zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

Informacje dodatkowe

  1. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.39.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.09.2023 21:01:02
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu związania ofertą w części nr 9 Utrzymanie rzeki Niwki pow. Włocławek i Radziejów - etap II

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry