Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Siedlcach

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.30.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Siedlcach. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.9) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ. 18.2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 18.3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

8.1Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla poszczególnych części: Część 1 zamówienia – 8 900,00 zł, Część 2 zamówienia – 7 400,00 zł, Część 3 zamówienia – 10 100,00 zł, Część 4 zamówienia – 8 800,00 zł, Część 5 zamówienia – 2 600,00 zł, Część 6 zamówienia – 6 000,00 zł, Część 7 zamówienia – 11 700,00 zł, Część 8 zamówienia – 8 200,00 zł, Część 9 zamówienia – 3 400,00 zł.

8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu; 8.2.2 gwarancjach bankowych; 8.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2 - 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w : Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Nr rachunku: 32 1130 1017 0020 1510 6790 0011 Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w sprawie LU.ROZ.2710.30.2023.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry