Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Siedlcach

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.30.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Siedlcach. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.9) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ. 18.2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 18.3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

8.1Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla poszczególnych części: Część 1 zamówienia – 8 900,00 zł, Część 2 zamówienia – 7 400,00 zł, Część 3 zamówienia – 10 100,00 zł, Część 4 zamówienia – 8 800,00 zł, Część 5 zamówienia – 2 600,00 zł, Część 6 zamówienia – 6 000,00 zł, Część 7 zamówienia – 11 700,00 zł, Część 8 zamówienia – 8 200,00 zł, Część 9 zamówienia – 3 400,00 zł.

8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu; 8.2.2 gwarancjach bankowych; 8.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2 - 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w : Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Nr rachunku: 32 1130 1017 0020 1510 6790 0011 Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w sprawie LU.ROZ.2710.30.2023.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry