Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont konstrukcji żelbetowej brzegu basenu i systemu odwadniającego pompowni Modzerowo.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.49.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.06.2023 20:00
 • Termin składania ofert
  26.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elementów pompowni Modzerowo. Roboty obejmują wykonanie drenażu opaskowego, remont elementów żelbetowych i stalowych zbiornika wyrównawczego oraz elementów żelbetowych pompowni. Wykonanie wyżej wymienionych prac ma za zadanie przywrócić sprawność systemu odwadniającego pompowni Modzerowo, przywrócić geometrię i zabezpieczyć elementy stalowe i żelbetowe przed skutkami korozji, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich walorów estetycznych.

1.1. Zakres robót obejmuje m.in.:

1/ Wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu nawierzchni z płyt drogowych.

2/ Odmulenie zbiornika wyrównawczego z usunięciem znajdujących się w nim osadów.

3/ Ułożenie nowego drenażu opaskowego wzdłuż trzech nabrzeży pionowych zbiornika- wschodniego, zachodniego oraz północnego.

4/ Wykonanie nowej nawierzchni nabrzeży z płyt drogowych wraz z zabezpieczeniem istniejącej skarpy za pomocą krat z tworzywa sztucznego wypełnionymi mieszanką grysu, piasku i obsadzonych mieszanką traw.

5/ Wykonanie nowego wylotu żelbetowego rowu nr. 2 do zbiornika w postaci elementu prefabrykowanego z kratą zabezpieczającą.

6/ Naprawa pionowych nabrzeży zbiornika dotyczących powierzchni oczepu żelbetowego, zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych ścianek szczelnych oraz wykonania dylatacji pomiędzy sekcjami oczepu oraz nowo ułożonymi płytami na ławeczce komunikacyjnej.

7/ Naprawa elementów pompowni dotyczących wlotu do pompowni, muru oporowego, skrzyni zrzutowej oraz strefy przejścia rurociągów tłocznych przez ścianę południową budynku pompowni.

8/ Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni drogi technologicznej przy użyciu powłok hybrydowych.

Zakres oraz skala robót zostały określone szczegółowo i opisane w załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia;

Wymagane minimum: 600.000,00 zł.

UWAGA:

-W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana.

-W przypadku łączenia zdolności finansowej przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie występujących w postepowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy suma potencjałów wszystkich podmiotów wyniesie min. 600.000,00 zł.

- Potencjał finansowy jednego podmiotu może zostać wykazany poprzez łączną wartość środków zgromadzonych na koncie oraz zdolność finansową potwierdzoną przez podmiot (bank). Nie uznaje się za spełniony warunek zdolności finansowej wykazany poprzez sumę zdolności kredytowej potwierdzonej dla jednego wykonawcy przez różne podmioty, np. zaświadczeniem z 3 banków, w których Wykonawca mógłby uzyskać kredyt w wysokości po 200.000,00 zł. Powyższe zastrzeżenie jest zgodne ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2/18. KIO podkreśliła, iż wskazane ograniczenie ma na celu rzetelne zbadanie rzeczywistej sytuacji wykonawcy. To bank jest instytucją uprawnioną do weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą w celu określenia jego zdolności kredytowej. Zwielokrotnienie tej oceny przez zamawiającego, poprzez matematyczne zsumowanie informacji o zdolności kredytowej wykonawcy uzyskanej z różnych banków, nie oznaczałoby bowiem podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych przez daną instytucję. Automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby wręcz do zaburzenia oceny dokonanej prze bank, poprzez wprowadzenie mechanizmu odbiegającego przyjętego przez instytucje finansowe – do czego nie jest uprawniony Zamawiający.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 600.000, 00 zł

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a/ w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane (umowy, kontrakty) na obiekcie/obiektach hydrotechnicznych każda o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, w ramach których wykonano przynajmniej jeden z n/w rodzajów prac:

- odmulenia zbiorników,

- wykonanie drenażu,

- zabezpieczenia skarp,

- wykonanie konstrukcji betonowych

- naprawy konstrukcji betonowych,

- wykonanie dylatacji,

- naprawy muru oporowego,

- czyszczenie zbrojeń i/lub elementów stalowych,

- zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni stalowych.

b/ dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Uwaga: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

2. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu będą w stosunku do wykonawcy przysługiwać 5 – letnie uprawnienie z tytułu rękojmi za wady.

5. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na ustalony w postępowaniu okres i na warunkach zgodnych z treścią zawartą w załączniku nr 6 do SWZ – dokument stanowić będą integralną część umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
  00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.49.2023/ZZWŁ prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
  art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.06.2023 14:34:05
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 27.07.2023 13:55:48
 • Anna Muszalska

 • informacja o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

EFB Partner Jerzy Kruczyński

Polna 63
05-140 Serock

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry