Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie konserwacji oraz przeglądów na Elektrowni Wodnej w Klimkówce”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.29.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   jest   „Wykonanie   konserwacji  oraz  przeglądów  na Elektrowni Wodnej w Klimkówce” w podziale na 10 części:

 

Część 1: Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych i suwnicy,

Część 2: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego,

Część 3: Roczny przegląd urządzeń elektrycznych, pomocniczych, sprawdzenie działania zabezpieczeń hydromechanicznych i sygnalizacji turbozespołu,

Część 4: Przegląd serwisowy elektrohydraulicznego regulatora obrotów turbiny RTKS-11,

Część 5: Pomiary zabezpieczeń bloku generator- transformator blokowy oraz pomiary urządzeń elektrycznych rozdzielni 15kV,

Część 6: Przegląd i czyszczenie kraty wlotowej rurociągu energetycznego,

Część 7: Konserwacja zasuwy wlotowej na rurociągu energetycznym,

Część 8: Pomiar drgań hydrozespołu,

Część 9: Przegląd serwisowy regulatora wzbudzenia,

Część 10: Przegląd serwisowy zespołu zabezpieczeń generatora ZAZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
 
 1. Przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na:
- dla cz. 1: pomiarach instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub powyżej,
- dla cz. 2: pomiarze natężenia oświetlenia,
- dla cz. 3: serwisowaniu lub przeglądzie, lub remoncie lub modernizacji urządzeń lub instalacji elektrowni wodnych o mocy co najmniej 1 MW,
- dla cz. 4: przeglądzie  lub serwisowaniu elektrohydraulicznych układów regulacji dla turbin wodnych o spadzie poniżej h=30 [m] i mocy znamionowej turbin powyżej 1 MW,
- dla cz. 5: przeglądzie lub pomiarach lub modernizacji lub remoncie rozdzielni lub transformatorów SN lub WN,
- dla cz. 6: wykonaniu robót podwodnych na obiektach hydrotechnicznych,
- dla cz. 7: przeglądzie, remoncie lub obsłudze mechanizmów, zaworów i zasuw stosowanych w urządzeniach upustowych na obiektach hydrotechnicznych,
- dla cz. 8: pomiarze stanu dynamicznego hydrozespołów o mocy co najmniej 1 MW,
- dla cz. 9: serwisowaniu lub przeglądzie, lub remoncie ,lub modernizacji układów sterowania i regulacji napięcia generatorów  o mocy co najmniej 1MW,
- dla cz. 10: na montażu, lub uruchomieniu, lub przeglądzie, lub remoncie lub modernizacji układów zabezpieczeń bloków energetycznych ZAZ.
 1. Iż  dysponuje  lub  przy  realizacji  zamówienia będzie dysponował  osobą,  którą  skieruje  do  realizacji  usługi   będącej  przedmiotem niniejszego   postępowania,  posiadającą   kwalifikacje   zawodowe,  uprawnienia, doświadczenie i  wykształcenie  niezbędne  do realizacji zamówienia, tj.: — min. 1 osobę  posiadającą: 

- uprawnienia SEP Grupa 1 na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) do 1 kV dla cz. 1- 4 i 7-10,

- uprawnienia SEP Grupa 1 na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) powyżej 1 kV dla cz. 5.

 

        

W przypadku  złożenia  oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone  w  pkt  7.3  SWZ powinny  być  spełnione  przez  wszystkie  te podmioty łącznie.

 

 

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk

Mikołaja Reja 27
80-870 Gdańsk

Zakład Usług Dźwigowych Józef Wąsik

Tuwima 49
38-300 Gorlice

Maciej Lewandowski TERMOVOLT

UL. Św. Tekli 1a 1a
26-067 Promnik

TARGEN ENERGIA Tomasz Kapałka

Westerplatte 5 /92
33-100 Tarnów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry