Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie – Etap II

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  17.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Rzeki przewidziane do utrzymania zlokalizowane są w pięciu Nadzorach Wodnych:

 1. Część nr 1– w Nadzorze Wodnym w Ciechanowie,
 2. Część nr 2 – w Nadzorze Wodnym w Ciechanowie,
 3. Część nr 3 – w Nadzorze Wodnym w Ciechanowie,
 4. Część nr 4 – w Nadzorze Wodnym w Działdowie,
 5. Część nr 5 – w Nadzorze Wodnym w Mławie,
 6. Część nr 6 – w Nadzorze Wodnym w Mławie,
 7. Część nr 7 – w Nadzorze Wodnym w Płońsku,
 8. Część nr 8 – w Nadzorze Wodnym w Płońsku,
 9. Część nr 9 – w Nadzorze Wodnym w Płońsku,
 10. Część nr 10 – w Nadzorze Wodnym w Płońsku,
 11. Część nr 11 – w Nadzorze Wodnym w Żurominie,
 12. Część nr 12 – w Nadzorze Wodnym w Żurominie.

Miejscami świadczenia usług są:

 1. Część nr 1 : Nadzór Wodny w Ciechanowie – powiat ciechanowski,
 2. Część nr 2 : Nadzór Wodny w Ciechanowie – powiat ciechanowski,
 3. Część nr 3 : Nadzór Wodny w Ciechanowie – powiat ciechanowski i mławski,
 4. Część nr 4 : Nadzór Wodny w Działdowie – powiat działdowski,
 5. Część nr 5 : Nadzór Wodny w Mławie – powiat mławski,
 6. Część nr 6 : Nadzór Wodny w Mławie – powiat mławski,
 7. Część nr 7 : Nadzór Wodny w Płońsku – powiat płoński,
 8. Część nr 8 : Nadzór Wodny w Płońsku – powiat płoński i żuromiński,
 9. Część nr 9 : Nadzór Wodny w Płońsku – powiat płoński,
 10. Część nr 10 : Nadzór Wodny w Płońsku – powiat płoński i nowodworski,
 11. Część nr 11 : Nadzór Wodny w Żurominie – powiat żuromiński i mławski,
 12. Część nr 12 : Nadzór Wodny w Żurominie – powiat żuromiński.

Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich częściach do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego (przed rozpoczęciem, bądź najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji działań utrzymaniowych) polegającego na przeprowadzeniu rozpoznania terenu pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. Nadzór przyrodniczy musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Uwaga: Zamawiający wymaga przedłożenia kopii dyplomu /dyplomów/ ukończenia studiów wyższych na kierunku biologia, potwierdzających uzyskane wykształcenie, gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków związanych z przeprowadzeniem nadzoru przyrodniczego, przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy). Sankcje z tytułu niespełnienia wymagania, szczegółowo określono we wzorze projektowanych postanowień umowy (Załącznik Nr 9 do SWZ).

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Opisy przedmiotu zamówienia zostały przygotowane oddzielnie dla każdej części, zawierające informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji, zakresu i warunków wykonania zadania wraz wycinkami map poglądowych wskazujące lokalizacje poszczególnych zadań.

Formularze cenowe zostały opracowane oddzielnie dla każdego zadania w danej części.

Dla wszystkich części zamówienia podczas wykonywania usług wykonawca zobowiązany jest do ich prowadzenia zgodnie z warunkami określonymi w decyzji właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Warszawie oraz zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie stanowiącymi załączniki do opisów przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu oraz przeprowadzenia pomiarów ponosi Wykonawca.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

dla Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3, Części nr 4, Części nr 5, Części nr 6, Części nr 7, Części nr 8, Części nr 9, Części nr 10, Części nr 11, Części nr 12:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na utrzymaniu/konserwacji cieków naturalnych lub rowów (z wyłączeniem rowów przydrożnych) lub kanałów lub wałów przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się spełnianiem warunku, określonego w pkt 7.6.1 SWZ, dla jednej części (min. 1 usługa o wartości min. 70 000,00 zł).

Zamawiający wymaga, aby warunek, określony w pkt 7.6.1 SWZ,  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę.

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności związane z utrzymaniem rzek w zakresie opisanym w Opisach przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.06.2023 14:36:16
 • Paweł Tymkowski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na podstawie art. 286 dokonuje zmiany treści SWZ. Informacje zostały zawarte w piśmie znajdującym się w załącznikach.
 • 15.06.2023 14:37:56
 • Paweł Tymkowski

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na podstawie art. 286 dokonuje zmiany treści SWZ. Informacje zostały zawarte w piśmie znajdującym się w załącznikach.
 • 17.07.2023 10:25:39
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
 • 17.07.2023 12:36:43
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
 • 19.07.2023 08:16:08
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2 postępowania.
 • 26.07.2023 12:47:05
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 7 .
 • 03.08.2023 10:25:12
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 12 postępowania
 • 10.08.2023 13:36:30
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 8 postępowania.
 • 10.08.2023 13:49:27
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 postępowania.
 • 10.08.2023 13:56:35
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 3 postępowania.
 • 10.08.2023 14:11:52
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4 postępowania.
 • 16.08.2023 09:04:38
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 9 postępowania.
 • 16.08.2023 10:23:28
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 11 postępowania.
 • 14.09.2023 08:12:07
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 6 postępowania.
 • 22.09.2023 14:27:44
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 i 10 postępowania.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 1: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 2: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 3: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 4: Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 5: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 6: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 7: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 8: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 9: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 10: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 11: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • Część nr 12: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry