Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie badań georadarowych dla identyfikacji stanu podłoża pod płytami wypadu i poszuru jazu Stopnia Wodnego we Włocławku”.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.50.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  27.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są badania georadarowe podłoża pod płytami wypadu i poszuru jazu Stopnia Wodnego we Włocławku, km 674+850 rzeki Wisły, gmina Włocławek, pow. włocławski w województwie kujawsko-pomorskim wraz z interpretacją wykonanych wyników badań.

1.1. Na zakres zamówienia składa się:

1/Wykonanie pomiarów techniką georadarową dla obszaru pod płytami wypadu i poszuru:

siatka pomiarowa – 2,0 x 2,0 m.

2/Przedstawienie w formie dokumentacji wyników pomiarów w oparciu o informacje wynikające z przetworzonych i zinterpretowanych linii pomiarowych wraz z mapami wyznaczającymi ewentualne anomalie pod płytami wypadu i poszuru jazu SW we Włocławku.

3/Wykonanie modelu 3D w celu zwiększenia możliwości interpretacyjnych uzyskanych wyników.

4/ W/w dokumentacja powinna być wykonana:

- w wersji papierowej w ilości – 4 egz.

- w wersji elektronicznej – na nośnikach informacji elektronicznej pendrive w ilości  – 1 egz.

5/Wykonawca zapewni sprzęt pływający  - badania należy wykonać z łodzi.

1.2. Przedmiotowy obszar badań obejmuje podłoże na całej długości jazu tj. 244 m (zał. nr 1 i 2):

a)    pod płytami wypadu jazu o długość niecki wypadowej 24,6 m zakończonej progiem na rzędnej 42,50 m nNN [42,42 m nKr60]), o grubości płyt wypadu jazu - 2,4 m;

b)   pod płytami poszuru jazu na długości 55 m, w tym 30 m o grubości płyt 1,5 m, o pochyleniu 1:20, oraz następne 25 m o grubości płyt 1,0 m, o pochyleniu 1:5 z zakończeniem na rzędnej 35,0 m nNN.

1.3. Na czas wykonywania badań nie ma możliwości wprowadzenia procedury wstrzymania przepływu przez SW Włocławek. Badania muszą być wykonywane w warunkach rzeki płynącej z powierzchni wody z jednostki pływającej typu ponton. Przy średnich przepływach hydrologicznych na rzece Wiśle SQQ = 960m 3 /s rzędna poziomu wody (W.D.) na wypadzie i poszurze jazu kształtuje się w okolicy 45 m n.p.m.

Zakres oraz skala prac zostały określone szczegółowo i opisane w załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy niniejszeo postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy niniejszeo postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.                 Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca, musi wykazać się:

a/ w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowym wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu badań georadarowych dla identyfikacji stanu elementów podwodnych obiektu hydrotechnicznego

Warunki realizacji umowy

1 Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.50.2023/ZZWŁ prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 71351910-5 - Usługi geologiczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2023 15:37:00
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 24.07.2023 16:38:47
 • Anna Muszalska

 • Wydłużenie terminu związania ofertą
 • 26.08.2023 21:54:38
 • Anna Muszalska

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry