Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego na terenie pompowni w Słońsku

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.36.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  29.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.06.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku gospodarczo-garażowym zlokalizowanym na terenie stacji pomp Słońsk, składającym się z warsztatu, garażu
i wiaty.

Przewidziano do wykonania następujący zakres robót:

 • rozbiórka części warsztatowej budynku oraz przylegającej do niego wiaty magazynowej,
 • remont części garażowej w zakresie:

- odtworzenie izolacji dachu i odwodnienia budynków pozostawianych,

- wzmocnienie konstrukcji murowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- remont elewacji,

 • budowa nowej wiaty magazynowej w konstrukcji stalowej lekkiej z pokryciem blachą trapezową, wraz z miejscowym dogęszczeniem podłoża i odtworzeniem nasypu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie budynków, w tym co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł;
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową
  i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 12.04.2023 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2023 poz. 682 tj. z dnia 12.04.2023 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia  23 lutego 2023 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j.) 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załaczniku do SWZ - wzór umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 400,00 zł.
  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
   1. pieniądzu;
   2. gwarancjach bankowych;
   3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych powyżej musi być załączony do oferty w formie oryginału, w postaci elektronicznej.
   Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, Beneficjentem tych dokumentów jest: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zakończenie postepowania na Platformie zakupowej.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry