Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug powstałej w wyniku przejścia wód wezbraniowych, powyżej tamy równoległej RL71D w msc. Rażny gm. Sadowne w km 70+750 - 71+070

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.35.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 18:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

 • przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności,
 • plantowanie skarpy pod geowłókninę,
 • odsunięcie z dna koryta rzeki narzutu kamiennego ze zniszczonych tam równoległych,
 • wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego,
 • wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepu z drewna sosnowego,
 • ułożenie geowłókniny na skarpie, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem,
 • wypełnienie przestrzeni między palami a skarpą rzeki naprzemiennie faszyną wiklinową i grubym piaskiem,
 • uporządkowanie terenu robót.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną lub dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości brutto min. 690.000,00 PLN. Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę, modernizację, remont lub naprawę umocnień brzegowych, budowli regulacyjnych lub piętrzących.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 14 Wzoru umowy

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel.  532 032 207

przedmiotu zamówienia jest:

Radosław Sitek  –  Nadzór Wodny w Ostrowi Mazowieckiej, tel. 532 032 312.

 

 

 

 

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry