Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont rurociągów tłocznych na przepompowni Dymitrów Duży w związku z ich rozszczelnieniem

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2711.12.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  22.06.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Remont rurociągów tłocznych na przepompowni Dymitrów Duży w związku z ich rozszczelnieniem:

 

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m – 83,86 m3 Norma: KNR-W 2-01 0310-0201, WACETOB wyd. I 1997,errata z Zeszytu 3/2001, BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)

 - Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 25 cm – piasek – 23,40 m2 - Norma: KNR 2-28 0501-07, MRiGŻ wyd. I 1997, BIMES: Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym – keramzyt – 72,116 m3 - Norma: KNR 2-28 0501-09, MRiGŻ  wyd. I 1997, BIMES: Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III przykrycie rurociągów na szerokości 7,80 i długości - 11,00 m średnio 1,00 m -  grunt z poz. 1.1.1.z zagęszczeniem.- 83,86 m3 Norma: KNR 2-01 0217-4

- Demontaż  zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 600 mm w komorach - demontaż i ponowny montaż zasuwy między kołnierzowej sztuk 4. Norma: KNR 4-05I 0207-10, Proinbud 1993

- Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 600 mm - demontaż łącznika montażowego F3 – sztuk 4. Norma: KNR 4-05I 0226-06, Proinbud 1993.

- Montaż rurociągów z PE o średnicy zewnętrznej do 630 mm. Grubość ścianki do 15 mm - przecięcie i przesunięcie rurociągu PE – 22 m. Norma: KNR 7-09 2802-04, ORGBUD wyd. II 1987,1988,biuletyny do 9 1986

BIMES: Rurociągi technologiczne i armatura (część I - Spawanie i roboty towarzyszące, część II - Montaż rurociągów, kształtek i armatury)

- Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 630 mm – zgrzanie 4 szt. Norma: KNR-W 2-18 0110-19, WACETOB wyd. I 1997, BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)

- Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 700 mm - uszczelnienie przejścia przez ścianę komory – szt. 4. Norma: KNR-W 2-19 0122-09, WACETOB wyd. I 1992,uzupełnienie 1997,BIMES: Zewnętrzna sieć gazociągowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupełnienie 1997)

- Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 600 mm - ponowny montaż złącza F3 – 4 komplety. Norma: KNR-W 2-18 0218-07, WACETOB wyd. I 1997, BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)

- Montaż podpór ze stali ocynkowanej pod zasuwy między kołnierzowe – sztuk 4. Norma: KNR-W 2-18 0529-05, WACETOB wyd. I 1997, BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)

- Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zewn. i gr. ścianek 610/11.0 mm - Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN600 PN10 – sztuk 4. Norma: KNR-W 2-18 0115-10, WACETOB wyd. I 1997

BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r

- Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·600·mm – 22 m

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie obiektów w obrębie rurociągów wraz z armaturą

- dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

* min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub sanitarne lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym wzorem.

Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania. Wizja terenowa posłuży do pozyskiwania informacji o specyfice przedmiotu zamówienia, podczas której dokonywane są oględziny np. terenu przyszłej budowy lub miejsca wykonywania usługi dla zbadania okoliczności wykonania zamówienia. Wizja w terenie winna być zorganizowana oraz odbyta przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, na własny koszt Oferenta. Z przeprowadzonej wizji w terenie powinna  zostać sporządzona notatka lub inny dokument potwierdzony przez pracownika NW Tarnobrzeg.  

Branże CPV

 • 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry