Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.41.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  07.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV”, w podziale na 8 części:

Część: 1. „Wycinka drzew i zakrzaczeń w międzywalu rz.Wisznia”

 

Część: 2. „Wycinka drzew na terenie NW Przemyśl”:

Zad.1 Wycinka drzew metodą alpinistyczną na cieku naturalnym Kobylański w km 0+622, m. Brylińce.

Zad.2 Wycinka drzewa metodą alpinistyczną na cieku naturalnym Zalesie w km 5+740, m. Kłokowice, cieku bez nazwy oraz cieku naturalnym Zalesie w km 4+600, m. Młodowice

 

Część: 3. „Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki San w km 172+250 - 172+450 w m. Przemyśl”

 

Część: 4. „Wykonanie prac utrzymaniowych na potoku Łodynka w m-ci Brzegi Dolne w km 1+250 - 1+450”

 

Część: 5. „Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok - Etap II”

 

Część: 6. „Utrzymanie cieków na terenie NW Lesko”

Zad.1 Zasyp wyrwy na potoku Mistki w km 0+240 - 0+260 w m. Średnia Wieś, gm. Lesko

Zad.2 Udrożnienie koryta wraz z zasypem wyrw - ciek Bez nazwy dz. 117/2 w km  0+360 - 0+390 w m. Hoczew, gm. Lesko.

 

Część: 7. „Udrożnienie koryta  p. Olszanica (Stary Potok) w km  19+400 - 19+700 w m. Ustjanowa Górna, gm. Ustrzyki Dolne.”

 

Część: 8. „Remont zabudowy regulacyjnej na potoku Stebnik w m-ci Krościenko w km 0+950 - 1+000 (stopień nr 4)”

Ponadto Zamawiający informuje, iż:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr 3 do SWZ.

2. Szczególowy zakres przedmiotu zamówienia dla kazdej części zamówienia precyzuje Załącznik nr 1 do formularza oferty - "Kosztorys ofertowy".

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach opisanych w pkt 7.3 SWZ

Informacje dodatkowe

1. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry