Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+650-336+750 – L-100 mb, w celu ochrony monastyru w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.36.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2023 20:00
 • Termin składania ofert
  03.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje głównie:

 • ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem,
 • plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów,
 • różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z drewna okrągłego,
 • umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy,
 • ułożenie faszyny luzem,
 • ręczne zasypywanie wnęk.     
 •  
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót oraz Uproszczonym projekcie technicznym, stanowiącymi załączniki nr 9  i 10  do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub remoncie budowli regulacyjnych lub piętrzących o łącznej wartości brutto min. 100 000,00 PLN.

Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę, modernizację, remont lub naprawę umocnień brzegowych, budowli regulacyjnych lub piętrzących.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga:

 1. Przez jedną robotę budowalną należy rozumieć jedną umowę.
 2. Nie jest dopuszczalne sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty zamówień (umów), w celu wykazania spełniania warunku.
 3. W przypadku, gdy w ramach zamówienia (większej inwestycji) realizowany był szerszy zakres prac, należy podać zakres i wartość robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.
 5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Uwaga: Zamawiający uzna także uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (t.j. Dz.U. z 2023 r.,  poz. 334).

Informacje dodatkowe

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający zleca ich wykonanie na koszt Wykonawcy.Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

​​​​​​​​​​​​​​Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

 • procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 532 032 207
 • przedmiotu zamówienia jest:
 • Tadeusz Dedes        – Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, tel. (83) 342 70 55,
 • Mirosław Nakielski – Nadzór Wodny we Włodawie,         tel. (82) 572 14 01.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.07.2023 13:03:36
 • Anna Wolińska

 • Unieważnienie postepowania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry