Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16746,Remont-budowli-pietrzacych-na-terenie-NW-Gostyn.html
21.07.2024, 11:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budowli piętrzących na terenie NW Gostyń

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.40.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  07.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.07.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

NW Gostyń - Remont 2 jazów na Kościańskim Kanale Obry

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Przedmiary robót,
 • Mapy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 robota budowlana polegające na budowie / przebudowie / remoncie lub naprawie budowli hydrotechnicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 90 000 zł;
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową
  i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 12.04.2023 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2023 poz. 682 tj. z dnia 12.04.2023 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia  23 lutego 2023 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j.) 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załaczniku do SWZ - wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania, wymaga gwarancji jakości. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 36 miesięcy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Bamac Sp.z.o.o

ŁOSINIEC 67D 67D
62-285 ŁOSINIEC

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.