Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia wału i brzegu rzeki Wisłoki w m. Wola Mielecka”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.40.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.06.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  05.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.07.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem       zamówienia      jest      „Wykonanie        koncepcji      projektowej  zabezpieczenia wału i brzegu rzeki Wisłoki w m. Wola Mielecka”.

          Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
  1.  przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej dwóch zamówień  polegających na: opracowaniu dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dotyczącej stabilizacji lub zabezpieczenia osuwiska. Wykazywane   zamówienia   winny   być   poparte  dowodami określającymi, czy  usługi te zostały wykonane należycie –  kwalifikacja nastąpi na podstawie  Załącznika nr 7 i 8 do Formularza oferty.
   1. Iż  dysponuje  lub  przy  realizacji  zamówienia będzie dysponował  osobą,  którą  skieruje  do  realizacji  usługi   będącej  przedmiotem niniejszego   postępowania,  posiadającą   kwalifikacje   zawodowe,  uprawnienia, doświadczenie i  wykształcenie  niezbędne  do realizacji zamówienia, tj.:

- co najmniej jednym geologiem-inżynierem, który: posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI, uzyskanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. z 2016 r. poz. 425),

- co najmniej jednym hydrogeologiem, który: posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V uzyskanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. z 2016 r. poz. 425),

- co najmniej jednym hydrotechnikiem, który: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, o których mowa w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im równoważne uprawnienia w zakresie budowli hydrotechnicznych lub melioracji wodnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

          Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 10 do Formularza oferty.

 

W przypadku  złożenia  oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone  w  pkt  7.3  SWZ powinny  być  spełnione  przez  wszystkie  te podmioty łącznie.

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
 • 71351910-5 - Usługi geologiczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

GEOTEKO SERWIS Sp. z o.o.

Wałbrzyska 14/16
02-739 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry