Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Łukowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.44.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

Nazwa: Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0+000-8+800

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie, gm. Huszlew, pow. łosicki, woj. mazowieckie

Zakres zamówienia obejmuje:

 -    mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową

 -    ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem

-    ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem

      Część nr 2

Nazwa: Utrzymanie rzeki Złota Krzywula w km 0+000-24+870

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie, gm. Huszlew, pow. łosicki, woj. mazowieckie

Zakres zamówienia obejmuje:

-    mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,

-    ręczne wykoszenie porostów ze skarp i  dna cieku wraz z wygrabianiem,

-    ręczne ścinanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem

Część nr 3

Nazwa: Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 0+000-31+845, 33+345-36+535, 39+500-44+170

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: : gm. M. Miedzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie

Zakres zamówienia obejmuje:

-   mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,

-   ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

-   ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem

Część nr 4

Nazwa: Utrzymanie rzeki Krzymoszyca w km 6+500-13+920

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie

Zakres zamówienia obejmuje:

-   mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,

-   ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

-   ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem,    

 Część nr 5

Nazwa: Utrzymanie rzeki Kanał Maciejowicki w km 0+000-15+870

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Zbuczyn, pow. siedlecki, woj. mazowieckie, gm. Trzebieszów, pow. łukowski, woj. lubelskie

Zakres zamówienia obejmuje

-   mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,

-   ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

-   ręczne ścinanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych,  wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówienia o mniejszej wartości), co najmniej o wartości brutto :

 • Części 1 – 22 000,00 zł,
 • Części 2 -  43 000,00 zł,
 • Części 3 – 62 000,00 zł,
 • Części 4 – 11 000,00 zł,
 • Części 5 – 26 000,00 zł,

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie maksymalnie 3 (trzech) części zamówienia.

Oferta Wykonawcy obejmująca zakres większy niż 3 (trzy) części zmówienia zostanie odrzucona.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia jest:  Magdalena Podfigurna – Nadzór Wodny w Łukowie, ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, tel. 25 798 21 71

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry